Nästa årsmöte

Årsmötet 2018

 

Förslag till dagordning för årsmötet den 4 augusti 2017 , klockan 10.00 –   Föreningshuset  Almvik

 

1. Årsmötets öppnande

2. Upprop

3. Godkännande av dagordningen

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av justeringsmän

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut under det gångna verksamhetsåret

8. Revisorernas berättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret

10. Beslut om stadgeändringar – ett andra beslut

11. Val  av styrelseledamöter

12. Val av styrelsesuppleanter

13. Val av två revisorer

14. Val av revisorssuppleanter

15. Val av valberedningskommitté

16. Nya /avgående medlemmar

17. Förslag och motioner till årsstämman

18. Beslut om anslutnings -och årsavgifter samt teckningsrätt för föreningen, bankgiron och bankkonton.

19. Styrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår och beslut om densamma

20. Övrigt

21. Avslutning

Föreningen för Sikmarösundets bevarande