Kallelse till årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Kallelse till Föreningen För Sikmarsundets Bevarande årsmöte
Datum: 2018 08 04

Tidpunkt:  10.00

Plats:  Sockenstugan , kl 10.00

Härmed inbjudes du som medlem att delta i föreningens årsmöte enligt ovan. Bilagt finner du dagordningen för årsmötet samt verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 201707 01-2018 06 30.

Resterande handlingar, som den av revisorerna godkända årsredovisningen, budget för nästkommande verksamhetsår, vattendjupsrapport m.m. kommer att överlämnas i samband med årsmötet. De medlemmar som ej har möjlighet att närvara vid årsmötet kommer att få de handlingar som presenteras på årsmötet utskickade tillsammans med protokollet från årsmötet.

Alltså, varmt välkomna till årsmötet.

Styrelsen

 

 

Kallelse till Föreningen För Sikmarsundets Bevarande årsmöte  Datum: 2012 08 04

Tidpunkt:  09.00

Plats: Allaktivitetshuset Sunda koloni ( d v s samma lokal som tidigare år)

Härmed inbjudes du som medlem att deltaga i föreningens årsmöte enligt ovan. Bilagt finner du dagordningen för årsmötet samt verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2011 07 01-2012 06 30 samt förslag till modifierade stadgar.

Föreningens nuvarande stadgar finns att läsa på föreningens hemsida www.sikmarosundet.se. Anledningen till modifieringsförslaget är årsmötets beslut den 2011 08 06 att uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till uppdaterade stadgar så att de blir bättre anpassade till dagen verksamhet. I följande paragrafer har det skett modifieringar vilka en enhällig styrelse godkänt, §2, §3, §6, §7 samt §10. Enligt nuvarande stadgar §17 kan de nya modifierade stadgarna med tillhörande ändringar träda i kraft efter beslut på två efter varandra följande föreningsmöten. Detta betyder att det nu föreliggande förslaget till modifiering av stadgarna (se bilaga) kan träda i kraft först efter föreningsmötet 2013.

Resterande handlingar som den av revisorerna godkända årsredovisningen, budget för nästkommande verksamhetsår, vattendjupsrapport m.m. kommer att överlämnas i samband med årsmötet. De medlemmar som ej har möjlighet att närvara vid årsmötet kommer att få de handlingar som presenteras på årsmötet utskickade tillsammans med protokollet från årsmötet.

Alltså, varmt välkomna till årsmötet.

Styrelsen
PS. Styrelsen vill också påminna om årets metartävling den 2012 08 04  kl 13.00;


Den så tidigare populära metartävlingen för medlemmar deras barn o barnbarn, vänner med barn och barnbarn m.fl., genomförs även detta år.

Den genomförs som tidigare på ”Slangen” d v s samma dags eftermiddag som det årliga årsmötet 2012 08 04. Samling kl. 13.00.
Anledningen till det ökade intresset bland medlemmarna är att barnen som under sin uppväxt själva var med och hade picknick samt tävlade, nu har egna barn.

Men tävlingen handlar som sagts inte bara om att meta utan också om en trevlig picknick tillsammans.

Föreningen anordnar tävlingen med tillhörande priser, men medlemmar får gärna sponsra tävlingen med priser efter förmåga. Dessa kan överlämnas till tävlingsledningen i samband med tävlingsdagen på ”Slangen” Du tar med dig din egen picknickkorg. Ds.

Blidö 2012 07 05
Bilagor; Dagordning samt verksamhetsberättelse, förslag till modifierade stadgar samt kallelse till arbetsdag

Föreningen för Sikmarösundets bevarande