Stadgar

FFSB Stadgar

STADGAR dessa stadgar har godkänns av årmötet 2012 och därpå följande  årsmöte 2013

 § 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Föreningen för Sikmarsundets bevarande.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla Sikmarsundet öppet för småbåtstrafik inom det i § 3 beskrivna verksamhetsområde och genom att bevara dess värde ur natur- och miljövårdssynpunkter i vidsträckt bemärkelse.

§ 3 Verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde utgöres av Sikmarsundet, Sikmarö kanal, inloppet från Sikmarsundet till Bodaviken samt den naturliga men inte muddrade vattenvägen i Sikmarsundet mellan ”Slangen” och inloppet till Bodaviken på Blidö, Norrtälje kommun.

§ 4 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte på Blidö, Norrtälje Kommun.

§ 5 Medlemskap

Till medlem i föreningen må antagas envar fastighetsägare inom verksamhetsområdet. Dessutom kan övriga fysiska och juridiska personer vilka regelbundet nyttjar uppmuddrade områden eller vill stödja föreningens syften, vinna medlemskap, efter styrelsens prövning.

§ 6 Anslutnings- och årsavgifter

Föreningens årsmöte beslutar om nivån på anslutningsavgiften för fastighetsägare inom verksamhetsområdet och för nyttjare med enbart båtplats inom verksamhetsområdet.  För medlem med enbart båtplats skall den av årsmötet fastställda anslutningsavgiften alltid vara ¼ av avgiften för fastighetsägare inom verksamhetsområdet.
Medlem, som överlåter en inom föreningens verksamhetsområde belägen fastighet, äger rätt att till efterträdaren överlåta för fastigheten gällande insats. Anmälan härom, undertecknad av- och tillträdaren skall inlämnas till styrelsen senast två månader efter överlåtelsen. Medlemskapet anses ha övergått på efterträdaren så snart föreskriven anmälan inkommit och godkänts av styrelsen. Avliden medlems make eller arvingar är berättigad att i den avlidnes ställe inträda som medlem i föreningen.

Vid styckning av tomter med anslutning till Sikmarsundet, skall för varje ny tomt anslutningsavgift inbetalas till föreningen enligt den anslutningsavgift som det senaste årsmötet beslutat. Inbetalningen till föreningen skall ske inom sextio dagar från det datum som angivits på lagfarten för den avstyckade tomten.

Anslutnings- och årsavgifter beslutas av årsmötet.

§ 7 Föreningens tillgångar

Föreningens tillgångar skall användas till underhåll och reparationer av uppmuddrade områden och angiven vattenväg i Sikmarsundet enligt § 3 Verksamhetsområde, samt till aktiviteter som gynnar föreningens syften, gagnar sammanhållningen och bidrar till medlemsrekryteringen.

§ 8 Utträde

Uppsägning till utträde skall ske skriftligen.

§ 9 Styrelse

Styrelsen består av sju ledamöter och fyra suppleanter, vilka samtliga väljs av ordinarie årsmöte för en tid av två år. Varje år därefter omväljer ordinarie årsmöte de styrelseledamöter och suppleanter som suttit två år i styrelsen. Namnförslag till såväl val av styrelseledamöter som suppleanter presenteras varje år på årsmötet av föreningens valberedningskommitté.

§ 10 Beslutanderätt

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden, dock att giltigt beslut fordrar enhällighet när för beslutbarhet minsta antal ledamöter är närvarande.

§ 11 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid ordinarie årsmöte årligen två revisorer jämte två suppleanter för dessa.

§ 12 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

§ 13 Årsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas i juli/augusti varje år. Kallelse till årsmötet skall utsändas senast 14 dagar före årsmötet.

§ 14 Beslut på årsmöte

Vid årsmötet gäller för beslut enkel majoritet. Vid årsmöte har varje medlem en röst för av honom till fullo betald anslutningsavgift. Varje medlem äger rätt att uppvisa fullmakt för en medlem.

§ 15 Dagordning på årsmöte

Följande dagordning skall följas vid årsmöte:
1. Årsmötets öppnande
2. Upprop
3. Godkännande av dagordning
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av justeringsmän
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för gångna verksamhetsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av styrelsesuppleanter
12. Val av två revisorer
13. Val av revisorssuppleanter
14. Val av valberedningskommitté
15. Nya medlemmar
16. Avgående medlemmar
17. Förslag och motioner till årsstämman
18. Beslut om anslutnings- och årsavgifter samt teckningsrätt för föreningen, bankgiro, bankkonton och föreningen.
19. Styrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår
20. Övrigt
21. Avslutning
§ 16 Ändring av stadgar

Ändringen av föreningens stadgar kan ske efter beslut på två efter varandra följande föreningsmöten.
Blidö 2012 08 04

Lämna ett svar

Föreningen för Sikmarösundets bevarande