Protokoll Årsmöten

PROTOKOLL

FFSB protokoll årsmöte 20170805

FFSB Protokoll Årsmöte 2016

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2015-08-01

Plats: Sockenstugan, Blidö. Tid: 10.00 – 11.00
§1. Årsmötets öppnande
Vice Ordförande Ola Thunfors förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.
Honorering av Jimmie Ahrgren
Årsmötets öppnande avslutades därefter på sedvanligt sätt med att deltagarna unisont och kraftfullt sjöng föreningens kanalsång.
§2. Upprop
Efter förrättat upprop konstaterades att följande medlemmar/fastighetsägare var närvarande:
Bertil Berg
Ingela Berg-Enochsson
Per Enochsson
Jan Bjurling
Hanna Brodda
Anthony Chamberlin
Lage Dahlin
Clas Günther
Mats Hammarlund
Mats Hollander
Ulla-Britt Jonasson
Olle Josephson
Petra Nilsson
Jan Nygren
Jan Parneby
Eva Parneby
Britt-Marie Sallander
Lennart Sarkvist
Olof Schillström
Robert Stier
Gunnar Tenggren
Ola Thunfors
Hans Eriksson
Annika Muskator
Mats Hedström
Jonas Christensson för Roul Cannerfelt

§3. Godkännande av dagordning
Det tidigare utsända förslaget till dagordning godkändes.§4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse per brev eller e-post.
§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Ola Thunfors . Till sekreterare för årsmötet valdes Clas Günther.
§6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Per Enochsson och Lennart Sarkvist.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2014-06-30
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret presenterades och godkändes.
§8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Olle Josephson och godkändes.
§9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.
§10. Förslag till stadgeändring
Förslag till ändring av antal styrelseledamöter från dagens 7 plus 4 till 5 plus 2 godkändes. För ikraftträdande fordras nästa årsmötes godkännande.
§11. Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag: Därmed omvaldes Ola Thunfors och Håkan Gustavsson , Per Enochsson och Mats Hedström på två år. Jan Nygren nyvaldes på ett år till ordinarie styrelseledamot.
Övriga medlemmar i styrelsen är Gunnar Tenggren samt Clas Günther som samtliga har ett år kvar på sina poster.
§12. Val av styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes John Tenggren två år. Som ny styrelsesuppleant invaldes Petra Nilsson på två år. Lennart Sarkvist och Kristina Öberg kvarstår som styrelsesuppleanter i ett år.
§13. Val av två revisorer
Till revisorer omvaldes Annika Bjurling och nyvaldes Olle Josephson, båda på ett år. Olle Josephson sammankallande.
§14. Val av revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Bertil Berg och Andrea Heyman, båda på ett år.
§15. Val av valberedningskommitté
Mats Hammarlund, Mats Hollander samt Robert Stier omvaldes till valberedningskommitté, alla på ett år, med Robert Stier som sammankallande.
§16. Nya/avgående medlemmar
De tidigare ordföranden Björn Oscarsson och medlemmen Bennert Holmström avled båda under 2014 avled och hedrades med en tyst minut.
Annika Muskantor och Hans F Eriksson Sunda 1:129 hälsades välkomna till föreningen.
§17. Förslag och motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit.
§18. Beslut om anslutnings- och årsavgifter samt teckningsrätt för föreningen, bankgiron och bankkonton.
Årsmötet fastställde anslutnings- och årsavgifter enligt styrelsens förslag.
Anslutningsavgiften är därmed 2.000 kr för nyttjare med båtplats inom verksamhetsområdet samt 8.000 kr för fastighetsägare inom verksamhetsområdet.
Årsavgiften fastställdes till 900 kr, varav 500 kr avsätts till föreningens kanalfond.

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om rutiner för teckningsrätt.
Detta innebär att föreningens transaktionskonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 605 182-9 samt Bankgiro 5568-0219 tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör.
Föreningens sparkonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 600 107-1 tecknas av ordföranden och kassören i förening.
För kanalfondens konto 8242-0,3837 190-2 gäller att detta konto tecknas av föreningens ordförande och kassör i förening, efter att ett föreningsmöte beslutat att medel på detta konto kan utnyttjas.
Mötet beslutade även att ge teckningsrätt gällande administration av föreningens internetbank åt ordföranden och kassören var för sig.
§19. Styrelsens förslag till budget nästkommande verksamhetsår och beslut om densamma
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår presenterades och godkändes av årsmötet.

§20.1 Övriga frågor
Gunnar Tenggren berättade om den arbetsdag som nyligen genomförts med glatt humör.
Vidare presenterade Gunnar Tenggren resultat av årets mätning av djupet i kanalen. Inga större förändringar kan noteras från föregående års mätning.
Gunnar Tenggren informerade också om den ”klack” som finns på västra sidan i den yttre kanalen. Vid lågvatten och om man kör nära land, finns risk för grundstötning. Styrelsen utreder vilka eventuella åtgärder som kan tänkas lösa problemet.
De gamla uppmaningarna från 1978, som även står på skylten vid infarten till kanalen, tål att repeteras: Följ farleden. Sidorna grunda. Fara för kantras. Ankring förbjuden
Styrelsen har under sommaren noterat att flera båtar framförs i kanalen i mycket hög hastighet, vilket kan orsaka skador på kanalen. Medlemmar, besökare och andra uppmanas därför att följa hastighetsbegränsningen i kanalen.
§19.2 Föreningens hemsida
Ola Thunfors berättade om bytet av teknisk plattform för hemsidan samt om att det krävs lösenord för att få åtkomst till föreningens medlemsförteckning. Lösenordet kommer att skickas till medlemmarna via e-post.

§20 Avslutning
Ola Thunfors framförde föreningen tack till Gunnar Tengren för hans stora insatser för det tekniska underhållet av kanalen. Gunnar förärades ett standar med föreningens flagga och mottog varma applåder från alla närvarande medlemmar.
Bertil Berg framförde sin och årsmötets uppskattning för det hedervärda arbete som styrelsen utfört under det gångna verksamhetsåret. Det är viktigt att komma ihåg att allt styrelsearbete sker oavlönat på fritiden och att föreningen FFSB inte skulle existera utan sådant arbete.
Mötet avslutades med en kraftfull applåd och ett tack från ordföranden för ett engagerat deltagande på mötet från deltagarna.
Ola Thunfors Clas Günther
ordförande sekreterare

Justeras:
Per Enochsson Lennart Sarkvist

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2014-08-02

Plats: Almviks Brygga, Blidö. Tid: 9.00 – 10.00
§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna och gav en kort omvärldsbeskrivning vad gäller nuläget hos våra ”vänkanaler” där vår kära Suezkanal lär fylla 150 år i år och att ombyggnaden av Panamakanalen blir försenad beroende på en ekonomisk konflikt. Ordföranden uttryckte också sin glädje över att den manliga dominansen minskat något bland de närvarande deltagarna på mötet och hoppades på att det symboliserade ett trendbrott inför framtiden.
Årsmötets öppnande avslutades därefter på sedvanligt sätt med att deltagarna unisont och kraftfullt sjöng föreningens kanalsång.
§2. Upprop
Efter förrättat upprop konstaterades att följande medlemmar var närvarande:
Jimmie Ahrgren
Bertil Berg
Per Enochsson
Anthony Chamberlain
Håkan Gustavsson
Clas Günther
Mats Hammarlund
Mats Hedström
Kjell Hellberg
Anna Hollander
Åsa Jonasson
Olle Josephsson
Jan Nygren
Jan Parmeby
Britt-Marie Sallander
Lennart Sarkvist
Olle Schillström
Helena Skåntorp
Johanna Skåntorp
Robert Stier
Gunnar Tenggren
Ola Thunfors
Rolf Wide

§3. Godkännande av dagordning
Det tidigare utsända förslaget till dagordning godkändes.

§4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse per brev eller e-post.
§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Jimmie Ahrgren. Till sekreterare för årsmötet valdes Håkan Gustavsson.
§6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Bertil Berg och Robert Stier.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2014-06-30
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret presenterades och godkändes.
Kjell Hellberg frågade om vilken eventuell påverkan de genomförda åtgärderna kring diket mellan Sandviken och Boda haft, samt vilka åtgärder som planeras. Styrelsen svarade att än så länge kan ingen påverkan märkas, men att styrelsen fortsatt bevakar ärendet.

§8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorssuppleanten Bertil Berg och godkändes.
§9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.
§10. Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag: Därmed omvaldes Jimmie Ahrgren och Gunnar Tenggren på två år. Clas Günther nyvaldes på två år till ordinarie styrelseledamot.
Övriga medlemmar i styrelsen är Håkan Gustavsson, Ola Thunfors, Per Enochsson samt Mats Hedström, som samtliga har ett år kvar på sina poster.
§11. Val av styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes
Lennart Sarkvist och Kristina Öberg på två år. Som ny styrelsesuppleant invaldes John Tenggren, på ett år. Jan Nygren kvarstår som styrelsesuppleant i ett år.
§12. Val av två revisorer
Till revisorer omvaldes Annika Bjurling och nyvaldes Olle Josephson, båda på ett år. Olle Josephson sammankallande.
§13. Val av revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Bertil Berg och Andrea Heyman, båda på ett år.
§14. Val av valberedningskommitté
Mats Hammarlund, Mats Hollander samt Robert Stier omvaldes till valberedningskommitté, alla på ett år, med Robert Stier som sammankallande.
§15. Nya/avgående medlemmar
Den avlidne medlemmen och styrelsesuppleanten Hans Jeborn hedrades med en tyst minut.
Helena Skåntorp med familj, Sikmarö by, hälsades välkomna till föreningen.
§16. Förslag och motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit.
§17. Beslut om anslutnings- och årsavgifter samt teckningsrätt för föreningen, bankgiron och bankkonton.
Årsmötet fastställde anslutnings- och årsavgifter enligt styrelsens förslag.
Anslutningsavgiften är därmed 2.000 kr för nyttjare med båtplats inom verksamhetsområdet samt 8.000 kr för fastighetsägare inom verksamhetsområdet.
Årsavgiften fastställdes till 900 kr, varav 500 kr avsätts till föreningens kanalfond.

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om rutiner för teckningsrätt.
Detta innebär att föreningens transaktionskonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 605 182-9 samt Bankgiro 5568-0219 tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör.
Föreningens sparkonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 600 107-1 tecknas av ordföranden och kassören i förening.
För kanalfondens konto 8242-0,3837 190-2 gäller att detta konto tecknas av föreningens ordförande och kassör i förening, efter att ett föreningsmöte beslutat att medel på detta konto kan utnyttjas.
Mötet beslutade även att ge teckningsrätt gällande administration av föreningens internetbank åt ordföranden och kassören var för sig.
§18. Styrelsens förslag till budget nästkommande verksamhetsår och beslut om densamma
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår presenterades och godkändes av årsmötet.
§19.1 Övriga frågor
Gunnar Tenggren berättade om den arbetsdag som nyligen genomförts med glatt humör.
Lennart Sarkvist och Per Enochsson kommer att gjuta en ny bojsten till den markerade infarten i Bodaviken.
Kjell Hellberg har haft i uppdrag att undersöka möjligheterna att köpa nya skyltar till kanalen. Frågan tas upp på nästkommande styrelsemöte.
Mats Hammarlund upplyste om att en liknande förening på norra Blidö erhållit EU-stöd för t.ex. syresättning av vatten, fiskevård och växtlighetsbekämpning. Jimmie Ahrgren berättade att FFSB har löpande kontakt med övriga liknande förening via ett inofficiellt nätverk.
Ett rör i kanalen behöver bytas, styrelsens tekniska ansvariga undersöker vidare.
Gunnar Tenggren informerade om den ”klack” som finns på västra sidan i den yttre kanalen. Vid lågvatten och om man kör nära land, finns risk för grundstötning. Styrelsen utreder vilka eventuella åtgärder som kan tänkas lösa problemet.
De gamla uppmaningarna från 1978, som även står på skylten vid infarten till kanalen, tål att repeteras: Följ farleden. Sidorna grunda. Fara för kantras. Ankring förbjuden
Styrelsen har under sommaren noterat att flera båtar framförs i kanalen i mycket hög hastighet, vilket kan orsaka skador på kanalen. Medlemmar, besökare och andra uppmanas därför att följa hastighetsbegränsningen i kanalen.
§19.2 Föreningens hemsida
Ola Thunfors berättade om bytet av teknisk plattform för hemsidan samt om att det krävs lösenord för att få åtkomst till föreningens medlemsförteckning. Lösenordet kommer att skickas till medlemmarna via e-post.

§20 Avslutning
Bertil Berg framförde sin och årsmötets uppskattning för det hedervärda arbete som styrelsen utfört under det gångna verksamhetsåret. Det är viktigt att komma ihåg att allt styrelsearbete sker oavlönat på fritiden och att föreningen FFSB inte skulle existera utan sådant arbete.
Mötet avslutades med en kraftfull applåd och ett tack från ordföranden för ett engagerat deltagande på mötet från deltagarna.
Jimmie Ahrgren Håkan Gustavsson
ordförande sekreterare

Justeras:

———————————- ————————————
Bertil Berg Robert Stier

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2013-08-03
Plats: Almviks Brygga, Blidö.  Tid: 9.00-10.00

§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.
 §2. Upprop
Efter förrättat upprop konstaterades att följande medlemmar var närvarande:
Jimmie Ahrgren
Bertil Berg
Per Enochsson
Anthony Chamberlain
Lage Dehlin
Håkan Gustavsson
Clas Günther
Mats Hedström
Kjell Hellberg
Karin Holmström
Bennert Holmström
Åsa Jonasson
Olle Josephsson
Eva Parmeby
Jan Parmeby
Lennart Sarkvist
Olle Schillström
Robert Stier
Gunnar Tenggren
Ola Thunfors
Rolf Wide

 §3. Godkännande av dagordning
Det tidigare utsända förslaget till dagordning godkändes.

 §4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse per brev eller e-post.
 §5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Jimmie Ahrgren. Till sekreterare för årsmötet valdes Håkan Gustavsson.
 §6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Ola Thunfors och Rolf Wide.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2013-06-30
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret presenterades och godkändes.
Ola Thunfors berättade kort om föreningens hemsida. Under det senaste året har hemsidan haft närmare 800 unika besökare, varav omkring hälften besökte sidan en gång, och övriga hälften gjorde flera besök.
Protokoll från mätning av vattendjup delades ut och mötet kunde konstatera att vattendjupet fortfarande är tillfredsställande.

 §8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Olle Schillström och godkändes.
 §9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

 §10. Beslut om stadgeändring – ett andra beslut
Mötet beslutade att ändra föreningens stadgar enligt tidigare utsänt förslag. Då även föregående årsmöte, 2012-08-04, fattade beslut om stadgeändringen har den nu vunnit laga kraft. De nya stadgarna gäller från och med årsmötet 2013.
§ 11 Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:  Därmed omvaldes Håkan Gustavsson, Ola Thunfors och Per Enochsson. Mats Hedström valdes in som ny i styrelsen.
Övriga medlemmar i styrelsen är Jimmie Ahrgren, Gunnar Tenggren och Johan Falk.
Efter mångårigt styrelsearbete har Kjell Hellberg beslutat att inte ställa upp för omval. Kjell tackades med en present och en lång applåd.
§12. Val av styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes
Hans Jeborn och Jan Nygren nyvaldes på två år. Som ny styrelsesuppleant invaldes Kristina Öberg, på ett år. Lennart Sarkvist kvarstår som styrelsesuppleant i ett år.
 §13. Val av två revisorer
Till revisorer omvaldes Annika Bjurling och nyvaldes Bennert Holmström, båda på ett år. Bennert Holmström är sammankallande. Olle Schillström , som länge varit föreningens revisor, har valt att inte ställa upp för omval.
 §14. Val av revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Bertil Berg och Olle Josephsson, båda på ett år.

 §15. Val av valberedningskommitté
Mats Hammarlund , Mats Hollander samt Robert Stier valdes till valberedningskommitté, alla på ett år, med Robert Stier som sammankallande.
§16. Nya/avgående medlemmar
Inga nya eller avgående medlemmar har noterats under året.
§17. Förslag och motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit.
 §18. Beslut om anslutnings- och årsavgifter samt teckningsrätt för föreningen, bankgiron och bankkonton.
Årsmötet fastställde anslutnings- och årsavgifter enligt styrelsens förslag.
Anslutningsavgiften är därmed 2.000 kr för nyttjare med båtplats inom verksamhetsområdet samt 8.000 kr för fastighetsägare inom verksamhetsområdet.
Årsavgiften fastställdes till 900 kr, varav 500 kr avsätts till föreningens kanalfond.

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om rutiner för teckningsrätt.
Detta innebär att föreningens transaktionskonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 605 182-9 samt Bankgiro 5568-0219 tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör.
Föreningens sparkonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 600 107-1 tecknas av ordföranden och kassören i förening.
För kanalfondens konto 8242-0,3837 190-2 gäller att detta konto tecknas av föreningens ordförande och kassör i förening, efter att ett föreningsmöte beslutat att medel på detta konto  kan utnyttjas.
§19. Styrelsens förslag till budget nästkommande verksamhetsår och beslut om densamma
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår presenterades och godkändes av årsmötet.
 §20. Övriga frågor
Robert Stier informerade kort om den dikning som planeras från Sandviken till Bodaviken med syfte att dränera sanka områden i Sandviken. Mötet uttryckte en oro för hur detta kan påverka vattenkvaliteten i Sikmarsundet. Mötet beslutade att föreningen ska undersöka eventuell påverkan på ett vetenskapligt sätt. Mötet anslog medel för utförande av vattenprover i Sikmarsundet. Robert och styrelsen tar tag i frågan omgående.
Föreningens jubileumsfest, som genomfördes den 20 juli, ansågs av mötet som synnerligen lyckad. Väder, musik, mat och gemenskap var på toppnivå. Ola Thunfors tackade särskilt festgeneralen Jimmie Ahrgren som organiserat detta evenemang på ett föredömligt sätt.

§21 Avslutning
Bertil Berg framförde sin och årsmötets uppskattning för det utmärkta arbete som styrelsen utfört under det gångna verksamhetsåret. Särskilt tackades för det engagemang med vilket styrelsen tar sig an alla sorters frågor, även riktigt kniviga sådana.
Mötet avslutades med att deltagarna med kraftfull stämma sjöng föreningens kanalsång.
Jimmie Ahrgren                                       Håkan Gustavsson
ordförande                                               sekreterare

Justeras:

———————————-                     ————————————
Ola Thunfors                   Rolf Wide

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2012-08-04
Plats: Sunda Koloni, Blidö.  Tid: 9.00-10.30

§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna med sedvanliga  utblickar utöver världen till kända ”vänkanaler” som Panama- och Suezkanalen.
Öppningsanförandet avslutades med att deltagarna traditionsenligt sjöng föreningens kanalsång.
§2. Upprop
Efter förrättat upprop konstaterades att följande medlemmar var närvarande:
Jimmie Ahrgren
Bertil Berg
Per Enochsson
Jan Bjurling
Raoul Cannerfelt
Anthony Chamberlain
Lage Dehlin
Johan Falk
Håkan Gustavsson
Clas Günther
Mats Hammarlund
Anneli Vikander
Mats Hedström
Kjell Hellberg
Mats Hollander
Bennert Holmström
Hans Jeborn
Åsa Jonasson
Olle Josephsson
Jan Nygren
Eva Parmeby
Jan Parmeby
Lennart Sarkvist
Britt-Marie Sallander
Olle Schillström
Robert Stier
Gunnar Tenggren
Ola Thunfors
Rolf Wide

§3. Godkännande av dagordning
Det tidigare utsända förslaget till dagordning godkändes.

§4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse per brev eller e-post.
§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Jimmie Ahrgren. Till sekreterare för årsmötet valdes Håkan Gustavsson.
§6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Mats Hollander och Bertil Berg.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2012-06-30
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut presenterades för det gångna verksamhetsåret och godkändes.

§8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Olle Schillström och godkändes.
§9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

§10. Stadgeändring
Jimmie Ahrgren gick kort igenom förslaget till stadgeändringar, som även skickats ut till medlemmarna inför mötet. Efter viss diskussion beslutade årsmötet att ändra paragraf 7 enligt Jan Nygrens förslag.
Mötet beslutade att helt stryka paragraf 8 i dess nuvarande form, då den inte har någon juridisk giltighet. Styrelsen fick i uppdrag att till nästa årsmöte ta fram ett förslag till ny text för att ersätta den strukna paragraf 8.
Styrelsens övriga förslag till stadgeändringar godkändes. Dock kan stadgeändringarna inte träda i kraft förrän efter ett andra årsmötesbeslutenligt enligt gällande stadgar.  Se bilaga 1.
Styrelsen fick även i uppdrag att till nästa årsmöte undersöka om FFSB kan jämställas med en vägförening.
§ 11 Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:  Därmed omvaldes Jimmie Ahrgren och Gunnar Tenggren på två år. Johan Falk nyvaldes på två år.
Övriga medlemmar i styrelsen är Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg, Ola Thunfors och Per Enochsson.
§12. Val av styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes
Mats Hedström och Lennart Sarkvist på två år. Hans Jeborn omvaldes på ett år. Jan Nygren nyvaldes på ett år. Observera att antalet styrelsesuppleanter efter föregående årsmötes beslut minskats till fyra.
§13. Val av två revisorer
Till revisorer valdes Olle Schillström och Annika Bjurling med Olle Schillström som sammankallande, båda på ett år.
§14. Val av två revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Bertil Berg och Bennert Holmström, båda på ett år.
§15. Val av valberedningskommitté
Björn Oscarsson , Mats Hollande samt Robert Stier valdes till valberedningskommitté, alla på ett år, med Robert Stier som sammankallande.
§16. Nya/avgående medlemmar
En ny medlem har tillkommit under verksamhetsåret, Ylva Zetterström, som hälsades varmt välkommen till föreningen.
Åsa Tenggren, Sikmarö, invaldes som stödmedlem.
Följande medlemmar har under året utträtt ur föreningen: Håkan Lindström, Daniel Hersén och Christina Andersson. De två sist nämnda på grund av försäljning av sina fastigheter.
En tyst minut hölls för den nyligen avlidna medlemmen Maj-Britt Lindwall, Hagudden.
§17. Förslag och motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit.
Mötet önskade att skyltarna i kanalen ses över. Vissa av dem är svåra att se p g a överhängande grenar.
Håkan Gustavsson redogjorde för regelverket kring s.k. fiskesafaris. Kortfattat kan sägas att fiske med handredskap är tillåtet i Sikmarsundet för alla privatpersoner som så önskar.
§18. Styrelsens förslag till budget nästkommande verksamhetsår
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår presenterades.
Detta innebär bl.a. att medlemsavgiften om 400 kronor per år och kanalfondsavgiften om 500 kronor kvarstår oförändrade. Den totala avgiften, 900 kronor skall inbetalas senast den 31 oktober i år, enligt årsmötets beslut, till föreningens bankgirokonto 5568-0219. Medlemmarna uppmanades att på inbetalningen ange fastighetsbeteckningen.
Ett extra anslag för kanalunderhåll om 10.000 kr har lagts in i budgeten som en post för oförutsedda kanalunderhållsutgifter, att användas vid behov efter styrelsens bedömning.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget.
§19. Beslut om teckningsrätt för föreningens konton i bank och av Bankgirot
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om rutiner för teckningsrätt.
Detta innebär att föreningens transaktionskonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 605 182-9 samt bankgiro  5568-0219 tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör.
Föreningens sparkonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 600 107-1 tecknas av ordföranden och kassören i förening.
För kanalfondens konto 8242-0,3837 190-2 gäller att detta konto tecknas av föreningens ordförande och kassör i förening, efter att ett föreningsmöte beslutat att medel på detta konto  kan utnyttjas.
§20. Övriga frågor
-20.1 Vassklippning och algrensning samt arbetsdagar:  Mötet diskuterade årets insatser och konstaterade att vi man allmänt nöjda med arbetet. En arbetsdag har genomförts i år den 21 juli med ca 20 deltagare.  Arbetsdagen är en trevlig och uppskattad aktivitet som genomförs varje år och som förutom praktiskt arbete i kanalen mm, avslutas med korvgrillning, öl och mingel.
-20.2 Jubileumsfest 35 år 2013:  Årsmötet beslutade att godkänna budgeten för festen. För att inte kollidera med andra föreningsaktiviteter, beslutades att flytta festen till lördag den 20 juli år 2013. Mer information kommer under våren 2013.
-20.3 Hemsidan:  Ola Thunfors håll en kort presentation av  hemsidan där det konstaterades att den tycks fungera bra som kommunikationskanal till medlemmarna samt att även utomstående. Sålunda hade under sista verksamhetsåret 1 juli 2011 till 30 juni 2012 total 679 personer besökt hemsidan varav  59 % var återkommande besökare och 41 % förstagångs besökare. Genomsnittligt varade ett besök 2,14 minuter och man tittade på fyra sidor.

För att förenkla sekreterarens arbete samt för att spara portokostnader uppmanas föreningens medlemmar att snarast meddela adressförändring samt sin e-postadress till sekreteraren.  Sekreterare är Håkan Gustavsson ,Brännkyrkagatan 41 , 118 22 Stockholm,hakang11@yahoo.se.

§21 Avslutning
Bertil Berg framförde vid årsmötet sin och årsmötets uppskattning för det utmärkta arbete som styrelsen utfört under det gångna verksamhetsåret.
De avgående styrelsemedlemmarna Lennart Sarkvist och Linda Falk tackades med en present samt med en applåd. Jimmie Ahrgren förklarade därefter årsmötet avslutat.
Jimmie Ahrgren                                       Håkan Gustavsson
ordförande                                               sekreterare

Justeras:

———————————-                     ————————————
Mats Hollander                  Bertil Berg

Bilaga 1: Förslag till stadgeändringar

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2011-08-06
 Plats: Sunda Koloni, Blidö.  Tid: 9.00-10.30

§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna med sedvanliga  utblickar utöver världen till kända ”vänkanaler” som Panama- och Suezkanalen. Han berättade också om det besök som styrelsen haft under verksamhetsåret av en representant från kanalföreningen för Stämmarsunds- och Kjällviksfladens  Bevarande på Blidö. Det besöket visade tydligt det värde som vår förening skapat genom att så tidigt muddra vår kanal. Ett projekt som vårt skulle troligen inte vara möjligt att genomföra idag, varken praktiskt eller ekonomiskt, om man ser till de svårigheter som den besökande föreningen har och har haft i sitt projekt.
Öppningsanförandet avslutades med att deltagarna traditionsenligt sjöng unisont och välklingande föreningens kanalsång.
 §2. Upprop
 Efter förrättat upprop konstaterades att följande medlemmar var närvarande:
Jimmie Ahrgren
Bertil Berg
Hanna Brodda
Anthony Chamberlain
Per Enochsson
Johan Falk
Clas Günther
Mats Hammarlund
Mats Hedström
Stellan Hertegård
Kjell Hellberg
Bennert Holmström
Olle Josephsson
Jan Nygren
Eva Parmeby
Jan Parmeby
Lennart Sarkvist
Olle Schillström
Gunnar Tenggren
Ola Thunfors
Rolf Wide

§3. Godkännande av dagordning
Det tidigare utsända förslaget till dagordning godkändes.

 §4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse per brev eller e-post.
§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Jimmie Ahrgren. Till sekreterare för årsmötet valdes Ola Thunfors.
 §6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Kjell Hellberg och Gunnar Tenggren.
 §7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2011-06-30
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut presenterades för det gångna verksamhetsåret och godkändes.

 §8. Revisorernas berättelse
 Revisionsberättelsen lästes upp av Olle Schillström och godkändes.
 §9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna  verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

 §10. Stadgeändring
Valberedningen meddelade att enligt gällande stadgar kan inte antalet suppleanter förändras vid detta årsmöte, antalet  suppleanter kvarstår därmed oförändrat  även under verksamhetsåret  2011/2012.
Årsmötet beslöt därefter att för andra gången godkänna att antalet suppleanter minskas från sju till fyra som därmed kommer att gälla från och med verksamhetsåret 2012/2013 och styrelsen fick  i uppgift att ändra stadgarna, paragraf 10, avseende denna del.
Styrelsen föreslog sedan årsmötet att stadgarna i föreningen borde ses över och eventuellt revideras då de idag, till viktiga delar, speglar den situation som var för trettio år sedan.
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag och styrelsen skall på årsmötet 2012 presentera ett förslag till revidering för ett eventuellt första beslut.
Ett andra beslut av de under årsmötet 2012 eventuellt godkända stadgeändringarna kommer sedan att ske vid årsmötet 2013, allt enligt föreningens nu gällande regler för stadgeändringar, paragraf 17.

§ 11 Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:  Därmed omvaldes Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg , Ola Thunfors samt nyvaldes Per Enochsson  alla  på två år.  Lennart Sarkvist har önskat avgå som ordinarie styrelseledamot.
Övriga medlemmar i styrelsen är Jimmie Ahrgren, Gunnar Tenggren samt Linda Falk.
 §12. Val av styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes
Hanna Brodda , Clas Günther  Mats Hedström och  Åsa Jonasson samt nyvaldes Lennart Sarkvist alla på ett år.
Övriga styrelsesuppleanter är Hans Jeborn och Robert Stier.
Valberedningen tillstyrkte att antalet suppleanter minskas till fyra för andra gången, därmed skall endast  fyra suppleanter väljas för verksamhetsåret  2012/2013. Se även ovan, § 10.
§13. Val av två revisorer
 Till revisorer valdes Olle Schillström och Bertil Berg med Olle Schillström som sammankallande, alla på ett år.
 §14. Val av två revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Annika Bjurling och Bennert Holmström, alla på ett år.
 §15. Val av valberedningskommitté
Björn Oscarsson , Jan Bjurling samt Robert Stier valdes till valberedningskommitté, alla på ett år, med Robert Stier som sammankallande.
 §16. Nya/avgående medlemmar
En  ny medlem har tillkommit under verksamhetsåret Stellan Hertegård, Sikmarö 1:55 som hälsades varmt välkommen till föreningen.
§17. Förslag och motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit.
 §18. Styrelsens förslag till budget nästkommande verksamhetsår
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår presenterades.
Detta innebär bl.a. att medlemsavgiften om 400 kronor per år och kanalfondsavgiften om 500 kronor kvarstår oförändrade. Den totala avgiften, 900 kronor skall inbetalas senast den 31 oktober i år, enligt årsmötets beslut, till föreningens bankgirokonto 5568-0219.
Ett extra anslag för kanalunderhåll om 10.000 kr har lagts in i budgeten som en post för oförutsedda kanalunderhållsutgifter, att användas vid behov efter styrelsens bedömning.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget.
§19. Beslut om teckningsrätt för föreningens konton i bank och av Bankgirot
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om rutiner för teckningsrätt.
Detta innebär att föreningens transaktionskonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 605 182-9 samt bankgiro  5568-0219 tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör.
Föreningens sparkonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 600 107-1 tecknas av ordföranden och kassören i förening.
För kanalfondens konto 8242-0,3837 190-2 gäller att detta konto tecknas av föreningens ordförande och kassör i förening, efter att ett föreningsmöte beslutat att medel på detta konto  kan utnyttjas.

 §20. Övriga frågor
-20.1 Underhållsansvar:
 Föreningens underhållsansvar av kanalen och Bodavikens farled i förlängning till Slangen samt föreningens delansvar för vassklippning runt bryggorna i kanalen diskuterades. Jan Nygren önskade ett möte med företrädare för bryggorna i kanalen och styrelserepresentanter från vår förening för att diskutera former för samverkan. Dessa frågor kommer att beaktas och eventuellt hanteras i samband med styrelsens översyn av föreningens stadgar.
20.2 Arbetsdagar: En arbetsdag har genomförts i år den 28 juli med ca 25 deltagare efter att algrensning och vassklippning genomförts.  Arbetsdagen är en trevlig och uppskattad aktivitet som genomförs under ca 3 timmar varje år och som förutom praktiskt arbete i kanalen mm, avslutas med korvgrillning, öl och mingel. Ordföranden uppmanade till en ökad uppslutning till denna aktivitet som i trevliga former bidrar till en ökad kunskap medlemmar i mellan och om utvecklingen på södra Blidö.
-20.3 Jubileumsfest 35 år 2013:  Årsmötet beslöt med acklamation godkänna genomförande  av en sådan fest. 35 års festen beräknas kosta ca 30.000 kronor och styrelsen fick uppdrag att presentera ett upplägg med tillhörande budget till nästa årsmöte, för ett slutligt beslut.
20.4 Rolf Wide; tog upp förekomsten av så kallade fiskesafaris i Sikmarsundet och frågan om det råder fritt fiske i viken. Svaret var att det kan varken  föreningen eller den enskilde  strandägaren  förhindra så länge det är handredskap som används. Styrelsen fick i uppdrag att kartlägga gällande regler och lagar och lämna en redogörelse till nästa årsmöte.
-20.5 Mats Hammarlund;  Ljus och ljudvolym har ökat dramatiskt runt Sikmarsundet  så medlemmarna uppmanades visa varandra hänsyn.
-20.6 Jan Nygren; Viss skadegörelse – incidenter har förekommit  i båtarna  vid bryggorna i kanalen. Den skyldige är identifierad och vidtalad.  Ainscogh och Berger i Långvikens  samfällighetsförening har kontaktuppgifter till föräldrarna om man upptäcker att vederbörande  är i färd med andra störande aktiviteter i vårt område.
Jan Nygren tog även upp frågan om det ”problematiska” röret vid dessa bryggor och styrelsen fick i uppdrag  att undersöka om röret kan tas bort eller förlängas, så att det blir synligt över vattenytan.
-20.7  Clas Günther : Påpekade att omfattande och långvarig   vattenskidåkning och wakeboardåkning i Sikmaröfladen är störande och grumlar vattnet i fladen. Den kommersiella aktiviteten som sker från Sunda ”Kolonis” sida är speciellt störande genom sin långvarighet och de hastighetsnivåer som båten körs i. Sådana aktiviteter bör lämpligen ske i Finnviken, den södra delen av Sikmaröfladen som saknar bryggor.
Styrelsen fick i uppdrag att samtala med ägarna av Sunda koloni, om gjorda iakttagelser. Årsmötet uppmanade medlemmarna att föra samtal med varann vid de tillfällen man som medlem genomför sådana aktiviteter.
20.8 Lennart Sarkvist; Gjorde reklam för den nytillverkade hjulångaren som ligger på Galärvarvet     fr. o m 2011 08 29 . Hemsida, www.nordefalk.com.

För att förenkla sekreterarens arbete samt för att spara portokostnader uppmanas föreningens medlemmar att snarast meddela adressförändring samt sin e-postadress till sekreteraren.  Sekreterare är Håkan Gustavsson ,Brännkyrkagatan 41 , 118 22 Stockholm,hakang11@yahoo.se.

§21 Avslutning
Bertil Berg framförde vid årsmötet sin och årsmötets uppskattning för det utmärkta arbete som styrelsen utfört under det gångna verksamhetsåret med speciell hänvisning till de sociala aktiviteter som är knutna till arbetsdagarna.

Jimmie Ahrgren förklarade därefter årsmötet avslutat.

Jimmie Ahrgren                                       Ola Thunfors
ordförande                                               sekreterare

Justeras:

———————————-                     ————————————
Gunnar Tenggren                                   Kjell Hellberg
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2010-08-07

 Plats: Sunda Koloni, Blidö.  Tid: 9.00-10.30

§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. Deltagarna sjöng den s.k. Kanalsången, med text av Jimmie Ahrgren och Jesper Öberg.

§2. Upprop
Efter förrättat upprop konstaterades att följande medlemmar var närvarande:

Jimmie Ahrgren
Bertil Berg
Jan Bjurling
Hanna Brodda
Lage Dehlin
Per Enochsson
Johan Falk
Linda Falk
Clas Günther
Mats Hedström
Anton Hedström
Kjell Hellberg
Mats Hollander
Bennert Holmström
Ulla Jonasson
Åsa Jonasson
Olle Josephsson
Jan Nygren
Jan Parmeby
Britt-Marie Sallander
Lennart Sarkvist
Olle Schillström
Robert Stier
Gunnar Tenggren
Ola Thunfors

 §3. Godkännande av dagordning
Det tidigare utsända förslaget till dagordning godkändes.

§4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse per brev eller e-post.
§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Jimmie Ahrgren. Till sekreterare för årsmötet valdes Ola Thunfors.

§6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Kjell Hellberg och Gunnar Tenggren.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2010-06-30
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret godkändes.

§8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Olle Schillström och godkändes.

§9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna  verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

§10. Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes
Jimmie Ahrgren, Gunnar Tenggren och nyvaldes Linda Falk, alla på två år.

Övriga medlemmar i styrelsen är Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg, Ola Thunfors samt Lennart Sarkvist.
§11. Val av styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes
Hans Jeborn, Per Enocsson och Robert Stier, alla på två år.

Övriga styrelsesuppleanter är Hanna Brodda, Clas Günther, Åsa Jonasson samt Mats Hedström.

Valberedningen tillstyrker att antalet suppleanter minskas till fyra. Frågan kommer återigen att behandlas vid nästa årsmöte för att vid ett godkännande träda i kraft verksamhetsåret 2011/2012.

§12. Val av två revisorer
Till revisorer valdes Olle Schillström och Bertil Berg med Olle Schillström som  sammankallande, alla på ett år.

§13. Val av två revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Annika Bjurling och Bennert Holmström, alla på ett år.

§14. Val av valberedningskommitté
Bertil Berg, Björn Oscarsson och Jan Bjurling valdes till valberedningskommitté, alla på ett år. Jan Bjurling anmälde att han vill avgå vid nästa årsmöte.

 

§15. Nya/avgående medlemmar
Tre nya medlemmar har tillkommit under verksamhetsåret. Johan Falk och Linda Falk har övertagit Sixten Tengrens fastighet.  Raul Cannerfelt  är ny ägare till Sunda koloni.  Rudolf Lundin är ny ägare till Sunda gård.

Ivar Stavlund har anmält att han inte längre vill kvarstå som medlem i  föreningen. Ordföranden kommer att ta kontakt med Ivar.

§16. Förslag och motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit.
Jan Bjurlin reste frågan om effekterna av algrensningen. Det flyter mycket rester efter algrensningen och fråga restes om förändring av tidpunkt. Styrelsen fick i uppdrag att se över frågan.

§17. Styrelsens förslag till budget nästkommande verksamhetsår
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår godkändes. Detta innebär bl.a. att medlemsavgiften om 400 kronor per år och kanalfondsavgiften om 500 kronor kvarstår oförändrade. Den totala avgiften, 900 kronor skall inbetalas senast den 31 oktober i år enligt årsmötets beslut på föreningens bankgirokonto 5568-0219.

Ett extra anslag för kanalunderhåll om 10.000 kr  har lagts in i budgeten som en post för oförutsedda kanalunderhållsutgifter att användas vid behov efter styrelsens bedömning.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget.
§18. Beslut om teckningsrätt för föreningens konton i bank och på Bankgirot

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om rutiner för teckningsrätt.
Detta innebär att föreningens transaktionskonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 605 182-9 samt bankgiro  5568-0219 tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör. Föreningens sparkonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 600 107-1 tecknas av ordföranden och kassören i förening.

För kanalfondens konto 8242-0,3837 190-2 gäller att detta konto tecknas av föreningens ordförande och kassör i förening efter att ett föreningsmöte beslutat att medel på detta konto  kan utnyttjas.

§19. Övriga frågor

Hastighet vid infart till kanalen
Hastigheten vid kanalens mynning respekteras inte  och Jan Nygren föreslog att föreningen skriver till medlemmarna om att respektera hastighetsbegränsningen på 3 knop.
Samarbete med övriga kanalföreningar på Blidö
Kjell Hellberg föreslog ett samarbete med Hemsundets kanalförening och Stämmarsunds kanalförening om samordning av algrensningsaktiviteter.

Adressförändringar
För att förenkla sekreterarens arbete samt för att spara portokostnader uppmanas föreningens medlemmar att snarast meddela adressförändring samt om medlemmen har e-post att informera sekreteraren.  Sekreterare är Håkan Gustavsson ,Brännkyrkagatan 41 , 118 22 Stockholm.
§20 Avslutning

Bertil Berg framförde årsmötets uppskattning för det utmärkta arbete som styrelsen utfört under det gångna verksamhetsåret med speciell hänvisning till de sociala aktiviteter som är knutna till arbetsdagarna.
Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet avslutat.

Bilagor:

Jimmie Ahrgren                                       Ola Thunfors
ordförande    sekreterare

 

 

Justeras:
———————————-                     ————————————
Gunnar Tenggren   Kjell Hellberg

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2009-08-08

Plats: Sunda Koloni, Blidö.  Tid: 9.00-10.00

§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. Deltagarna sjöng den s.k. Kanalsången, med text av Jimmie Ahrgren och Jesper Öberg.

§2. Upprop
 Efter förrättat upprop konstaterades att följande medlemmar var närvarande:

Jimmie Ahrgren
Bertil Berg
Jan Bjurling
Annika Bjurling
Morgan Bjurling
Hanna Brodda
Per Enochsson
Clas Günther
Håkan Gustavsson
Mats Hedström
Kjell Hellberg
Mats Hammarlund
Mats Hollander
Bennert Holmström
Jan Nygren
Cecilia Oscarsson Hedström
Jan Parmeby
Eva Parmeby
Britt-Marie Sallander
Lennart Sarkvist
Olle Schillström
Robert Stier
Gunnar Tenggren
Ola Thunfors
Rolf Wide
Anneli Wilander

§3. Godkännande av dagordning
Det tidigare utsända förslaget till dagordning godkändes.

§4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse per brev eller e-post.
§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Jimmie Ahrgren. Till sekreterare för årsmötet valdes Håkan Gustavsson.

§6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Ola Thunfors och Gunnar Tenggren.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2009-06-30
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret godkändes.

§8. Revisorernas berättelse
 Revisionsberättelsen lästes upp av Olle Schillström och godkändes.

§9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna  verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

§10. Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg, Ola Thunfors och Lennart Sarkvist.

Övriga medlemmar i styrelsen är Jimmie Ahrgren, Gunnar Tenggren och Morgan Bjurling.

§11. Val av styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes Hanna Brodda, Clas Günther och Åsa Jonasson. Två nya styrelsesuppleanter valdes, Per Enochsson valdes på 1 år och Mats Hedström valdes in på 2 år.

Övriga styrelsesuppleanter är Robert Stier och Hans Jeborn.

Ivar Staflund, en av föreningens grundare och en av dem som var med och drev arbetet med den första muddringen år 1977, har avsagt sig vidare arbete i styrelsen. Årsmötet tackade Ivar för ett förtjänstfullt arbete genom åren.

§12. Val av två revisorer
Till revisorer valdes Olle Schillström och Bertil Berg med Olle Schillström som  sammankallande.

§13. Val av två revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Annika Bjurling och Bennert Holmström.

§14. Val av valberedningskommitté
Bertil Berg, Björn Oscarsson och Jan Bjurling valdes till valberedningskommitté.
§15. Nya/avgående medlemmar
Den nye medlemmen Johan Falk med familj i Sikmarö By hälsades välkommen till föreningen. Johan Falk med familj har förvärvat Sixten Tenggrens fastighet i Sikmarö by. Rudolf och Eva Lundin, nya ägare till Sunda Gård fr o m den 16 augusti 2009, hälsades också välkomna.

§16. Förslag och motioner till årsmötet
Jimmie Ahrgren presenterade styrelsens förslag till bildande av en kanalfond, se Bilaga 1.

Årsmötet beslutade att anta förslaget om uppbyggnad av en kanalfond och att uppbyggnaden av kanalfonden skall ske enligt avgiftsalternativ II. Detta innebär att varje medlem under tio år betalar 500 kr årligen till fondens uppbyggnad. Denna summa skall betalas in samtidigt som den ordinarie medlemsavgiften.

Årsmötet beslutade att kanalfondavgiften samt medlemsavgift skall betalas årligen senast den 31 oktober varje år.

Mötet diskuterade vidare hur farten i Sikmarö Kanal kan sänkas till den beslutade hastigheten 3 knop. Vågsvall från snabbgående båtar kan ha en negativ inverkan på muddermassor och kanalkanter, som i värsta fall kan rasa ned i själva farleden. Det konstaterades att information om gällande fartgränser mm behöver nå en större målgrupp. Styrelsen fick i uppdrag att sätta samman och distribuera adekvat information.

Vidare diskuterades om fartbegränsningsområdet, där fartbegränsningen till 3 knop gäller idag, kan utökas i den yttre delen av kanalen. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan. I samband med detta bör styrelsen kontakta företrädare för bryggan vid västra sidan av den yttre kanalen för att se om ett samarbete kan gynna bägge parter.

§17. Styrelsens förslag till budget nästkommande verksamhetsår
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår godkändes. Detta innebär bl.a. att medlemsavgiften höjs med 50 kronor till 400 kronor per år. Avgiften skall betalas in på föreningens plusgirokonto 934255-1 senast den 31 oktober varje år enligt årsmötets beslut.

§18. Beslut om teckningsrätt för föreningens konton i bank och på Plusgirot
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om rutiner för teckningsrätt.
Detta innebär att föreningens transaktionskonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 605 182-9 samt bankgiro- och plusgirokontona tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör. Föreningens sparkonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03 600 107-1 tecknas av ordföranden och kassören i förening.

För kanalfonden kommer ett särskilt konto att öppnas. Detta konto tecknas av föreningens ordförande och kassör i förening. Årsmötet beslutade att medel på detta konto inte kan utnyttjas av styrelsen utan föregående beslut på ett årsmöte eller extrainkallat årsmöte.

§19. Övriga frågor

19.1 Kanalunderhåll
Mötet diskuterade kort kring sommarens algrensnings- och vassklippningsåtgärder. Styrelsen ska utvärdera insatserna för att se om de ska upprepas nästa år, och i så fall om tidpunkten för insatserna ska ändras.

Flera medlemmar påpekade att det kan finnas kvarlämnade kättingar eller rör under vattenytan vid kanalens sidor. Därför är det viktigt att framföra båtar i mitten av farleden, särskilt vid lågvatten.

19.2 Rapport och arbetsdagar
Flera medlemmar framförde önskan om att anordna arbetsdagar inom FFSB. Det är viktigt för den sociala samvaron, samtidigt som man snabbt gör stora insatser om man är många. Styrelsen kommer att anordna minst en arbetsdag under verksamhetsåret 2009/2010.

§20 Avslutning
Bertil Berg framförde årsmötets uppskattning för det utmärkta arbete som styrelsen utfört under det gångna verksamhetsåret.

Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet avslutat.

 Bilagor:
1. Styrelsens förslag till bildande av en kanalfond

 

 

Jimmie Ahrgren                                       Håkan Gustavsson
ordförande    sekreterare
Justeras:
———————————-                     ————————————
Gunnar Tenggren   Ola Thunfors

Bilaga

                                          BILAGA  Årsmötesprotokoll

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV EN KANALFOND

Det är nu dryga trettio år sedan vår kanal muddrades och vi kan med glädje se tillbaka på ett mycket  givande projekt som är unikt på många sätt. Detta gäller såväl projektets storlek som att vi utan något som helst finansiellt stöd från det allmänna lyckades genomföra  färdig-ställandet av vår kanal, helt enligt de intentioner som då ställdes upp.

Kanalen har också varit intakt i mer än trettio år och så här långt har inga kantras eller andra dramatiska förändringar inträffat. Ett löpande underhåll har bedrivits av oss medlemmar i samband med årliga arbetsdagar samt med hjälp av anlitade entreprenörer som klippt undervattenväxter samt vass.

Den senaste vassklippningen har skett i slutet av juni månad i år och vi kunde då konstatera en del sprickor i den yttre delen av kanalen, d v s den del som är närmast Svartlögafjärden,  där man kan observera dessa efter kanalens högra kant, sett utifrån. Det kan tyda på att vi kan se  en första tendens till ett eller flera ras där jordmassor kan förskjutas ut i kanalen och i värsta fall skapa problem för framkomligheten.

Vi vet inte om eller när detta kan komma att ske, men föreningens styrelse vill nu med anledning av ovan nämnda observationer föreslå en strategi där vi under fem år alternativt tio år bygger upp ett beredskapskapital i form av en kanalfond.

Då vi idag inte kan förutse vad en akutinsats kan komma att kosta, men med kunskap om den kostnadsutveckling som förevarit  under de senaste trettio åren är det inte osannolikt att tro att de samlade kostnaderna kan uppgå till cirka 0,5 – 1 miljon kronor. Nivåer som skulle leda till ett behov att omedelbart  behöva uttaxera ett engångsbelopp om tio- till tjugo tusen kronor per medlem, med kort varsel.
Belopp som för oss alla kan vara betungande att snabbt frigöra. Detta, men också att den formella beslutsprocessen kan ta sin tid, gör att styrelsen nu vill föreslå en finansiell modell, där vi under kontrollerade former bygger upp ett förstärkt beredskapskapital.

Dessa medel skall bidra till att finansiera nödvändiga akuta arbetsinsatser för att hålla kanalen farbar vid ett eventuellt kantras. Men också skapa rådrum för att ta fram en finansiell långsiktig helhetslösning. På så sätt minskar alltså föreningens behov av att  plötsligt uttaxera ett stort engångsbelopp till föreningens medlemmar, vid en akutsituation.

När fonden nått sin optimala finansiella nivå om 270 000 kronor, enligt den av årsmötet 2009 beslutade avgiftsnivå samt betalningstid, beräknas det samlade beredskapskapitalet uppgå till ca 370 000 kronor, inklusive det sparkapital som föreningen idag har på Roslagens sparbank.

Styrelsens förslag är också att föreningen öppnar ett separat konto i Roslagens sparbank för enbart för kanalfonden vars medel endast får disponeras av kanalföreningens styrelse efter ett ordinarie eller extra årsmötesbeslut.

Styrelsen förslår i första hand att den förslagna finansiella  nivån om  270 000 kronor byggs upp under fem år och i andra hand under tio år. Den årliga avgiften som framgår av bilagda förslag, kommer att debiteras medlemmarna som en särskild avgift uppdelad på två betalningstillfällen per verksamhetsår. Kanalfondsavgiften är skild från den traditionella årliga medlemsavgiften vilken kommer löpande debiteras som vanligt och på en nivå som varje år beslutas av föreningens årsmöte.

Styrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående redogörelse att årsmötet beslutar följande;
1. Att bilda en kanalfond
2. Att besluta om betalningstid och avgiftsnivå, enligt något av de bilagda förslagen
3. Att öppna ett särskilt sparkonto för kanalfondens medel och besluta om disponerings- och teckningsrätten.

Blidö den 2009 07 20

 

Styrelsen genom Jimmie Ahrgren

Bilaga: Betalnings- och  avgiftsplan

BILAGA KANALFOND AVGIFTSALTERNATIV FFSB ÅRSMÖTET 2009
Antal medlemmar Inbetalning År1 År2 År3 År4 År5 År6 År7 År8 År9 År10
54
Alternativ:
Avgift resp år      1 000 kr          1 000 kr          1 000 kr          1 000 kr          1 000 kr
I             1 000 kr   54 000 kr       54 000 kr       54 000 kr       54 000 kr       54 000 kr
Behållning   54 000 kr    108 000 kr    162 000 kr    216 000 kr    270 000 kr
Avgift resp år         500 kr             500 kr             500 kr             500 kr             500 kr             500 kr             500 kr             500 kr             500 kr             500 kr
II                500 kr   27 000 kr       27 000 kr       27 000 kr       27 000 kr       27 000 kr       27 000 kr       27 000 kr       27 000 kr       27 000 kr       27 000 kr
Behållning   27 000 kr       54 000 kr       81 000 kr    108 000 kr    135 000 kr    162 000 kr    189 000 kr    216 000 kr    243 000 kr    270 000 kr

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2008-08-02

Plats: Sunda Gård, Blidö.  Tid: 9.00-10.00

§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. Deltagarna sjöng den s.k. Kanalsången, med text av Jimmie Ahrgren och Jesper Öberg.

§2. Upprop
Efter förrättat upprop konstaterades att följande medlemmar var närvarande:

Jimmie Ahrgren
Bertil Berg
Jan Bjurling
Lage Dehlin
Per Enochsson
Clas Günther
Håkan Gustavsson
Mats Hedström
Kjell Hellberg
Bennert Holmström
Bernard Jonasson
Ulla-Britt Jonasson
Lars Nilsson
Björn Oscarsson
Britt-Marie Sallander
Lennart Sarkvist
Olle Schillström
Robert Stier
Gunnar Tenggren
Ola Thunfors

§3. Godkännande av dagordning
Det tidigare utsända förslaget till dagordning godkändes.

§4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse per brev eller e-post.

§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Jimmie Ahrgren. Till sekreterare för årsmötet valdes Håkan Gustavsson.

§6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Robert Stier och Bennert Holmström.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2008-06-30
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret godkändes.

§8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Olle Schillström och godkändes.

§9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna  verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

§10. Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes Jimmie Ahrgren och Gunnar Tenggren samt nyvaldes Morgan Bjurling.
Övriga medlemmar i styrelsen är Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg , Ola Thunfors och Lennart Sarkvist. Ingela Berg Enochsson har avsagt sig vidare arbete i styrelsen.

§11. Val av styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes Robert Stier, Hans Jeborn och Ivar Staflund.
Övriga styrelsesuppleanter är Hanna Brodda, Clas Günther och Åsa Jonasson.

§12. Val av två revisorer
Till revisorer valdes Olle Schillström och Bertil Berg.

§13. Val av två revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Annika Bjurling och Bennert Holmström.

§14. Val av valberedningskommitté
Bertil Berg, Björn Oscarsson och Jan Bjurling valdes till valberedningskommitté.

§15. Nya/avgående medlemmar
Medlemmen Eva Nilsson har avlidit, berörd fastighet förvaltas nu av ett dödsbo.

§16. Förslag och motioner till årsmötet
Inga förslag eller motioner hade inkommit.

§17. Styrelsens förslag till budget nästkommande verksamhetsår
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår godkändes, med ett tillägg i kostnadsdelen: Ytterligare 7.000 kr budgeteras för arbete/underhåll i kanalen/Bodaviken.

Björn Oscarsson poängterade samtidigt att föreningens avskrivningar nu är genomförda, vilket ger ett bättre budgeterat resultat.
Beslutad budget innebär även en höjning av medlemsavgiften med 50 kronor till 350 kronor per år.

Medel från denna höjning skall i görligaste mån avsättas till att höja föreningens fonderade medel till en nivå om 200 000 kronor. Detta görs för att säkerställa att föreningen kan finansiera en första akut insats för att återställa kanalen och eller Bodaviken efter en eventuell allvarlig och akut förändring.
§18. Beslut om teckningsrätt för föreningens konton i bank och på Plusgirot
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om rutiner för teckningsrätt.
Detta innebär att föreningens transaktionskonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0, 03605 182-9 samt bankgiro- och plusgirokontona tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör. Föreningens sparkonto i Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0,03 600 107-1 tecknas av ordföranden och kassören i förening.

§19. Övriga frågor

19.1 Kanalunderhåll
Mötet diskuterade hur vattenspegeln i bl.a. Bodaviken ska hanteras, bl.a. principer för eventuella algrensningsåtgärder, samt finansiering av dylika åtgärder.
Styrelsen fick i uppdrag att till nästa årsmöte ta fram ett konkret förslag på hur detta ska hanteras.
Med vattenspegel menas i detta sammanhang den vattenyta som ligger utanför tidigare uppmuddrade områden och som numera tidvis täcks av växtlighet. D v s områden som enligt föreningen stadgar inte igår i dess ekonomiska åtagande.

§20 Avslutning
Bertil Berg framförde årsmötets uppskattning för det goda arbete som styrelsen utfört under det gångna verksamhetsåret.
Jimmie Ahrgren framförde ett särskilt tack till den avgående styrelsemedlemmen Ingela Berg Enochsson och förklarade årsmötet avslutat.

 

Jimmie Ahrgren                                       Håkan Gustavsson
ordförande    sekreterare

Justeras:
———————————-                     ————————————
Robert Stier      Bennert Holmström

 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2007-08-04

 Plats: Sunda Gård, Blidö.  Tid: 9.00-10.00

§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

En tyst minut hölls för Sixten Tenggren, en av eldsjälarna då föreningen bildades, som nyligen avlidit.

§2. Upprop
Efter förrättat upprop konstaterades att följande medlemmar var närvarande:

Jimmie Ahrgren
Bertil Berg
Ingela Berg Enochsson
Jan och Morgan Bjurling
Hanna Brodda
Anthony Chamberlin
Lage Dehlin
Clas Günther
Håkan Gustavsson
Mats Hedström
Kjell Hellberg
Bennert Holmström
Åsa Jonasson
Ulla-Britt Jonasson
Olle Josephsson
Lars Nilsson
Björn Oscarsson
Eva och Jan Parmeby
Lennart Sarkvist
Olle Schillström
Ivar Staflund
Robert Stier
Gunnar Tenggren
Ola Thunfors
Rolf Wide

§3. Godkännande av dagordning
Det tidigare utsända förslaget till dagordning godkändes.

§4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse per brev eller e-post.
§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Jimmie Ahrgren. Till sekreterare för årsmötet valdes Håkan Gustavsson.

§6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Björn Oscarsson och Bertil Berg.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2007-06-30
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret godkändes.

§8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Olle Schillström och godkändes..

§9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna  verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

§10. Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg , Ola Thunfors och Lennart Sarkvist. Övriga medlemmar i styrelsen är Jimmie Ahrgren, Gunnar Tenggren och Ingela Berg Enochsson.

§11. Val av styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes Clas Günther och Åsa Jonasson samt nyvaldes Morgan Bjurling och Hanna Brodda. Övriga styrelsesuppleanter är Robert Stier, Hans Jeborn och Ivar Staflund.

§12. Val av två revisorer
Till revisorer valdes Olle Schillström och Bertil Berg.

§13. Val av två revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Annika Bjurling och Bennert Holmström.

§14. Val av valberedningskommitté
Bertil Berg, Björn Oscarsson och Jan Bjurling valdes till valberedningskommitté.

§15. Nya/avgående medlemmar
Familjen Pettersson har sålt fastigheten. De nya ägarna, familjen Norell/Julander, hälsas välkomna till föreningen.
§16. Förslag och motioner till årsmötet
Jimmie Ahrgren föreslog att FFSB skall samarbeta mer aktivt med väg- och bryggföreningarna i området nära Sikmarsundet, i t.ex. miljöfrågor. Förslaget godkändes av årsmötet.

§17. Styrelsens förslag till budget nästkommande verksamhetsår
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår godkändes, med två tillägg i kostnadsdelen:
a) 2.000 kronor för inköp av bokföringsprogram
b) 10.000 kronor för oplanerade akuta insatser i Sikmarsundet

Budgeten innebär även en höjning av medlemsavgiften med 50 kronor till 300 kronor per år.

§18. Beslut om teckningsrätt för föreningens konton i bank och på Plusgirot
Mötet beslutade att godkänna förslaget om rutiner för teckningsrätt.
Detta innebär att föreningens transaktionskonto i Roslagens Sparbank samt bankgiro- och plusgirokontona tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör. Föreningens sparkonto i Roslagens Sparbank tecknas av ordföranden och kassören i förening.

§19. Övriga frågor

19.1 Bodaviksprojektet
Mötet gick igenom projektets slutrapport. Mötet beslutade att avsluta projektet enligt styrelsens rekommendation.

Arbetet med att bevaka utvecklingen i Bodaviken och övriga Sikmarsundet avstannar dock inte.

Ett antal frågor väcktes om hur föreningen skall arbeta vidare, bl.a. med åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att erhålla bidrag för fortsatt arbete från t.ex. myndigheter och fonder.

19.2 Hemsidan
Ola Thunfors presenterade föreningens nya hemsida med adress www.sikmarosundet.se
Hemsidan kommer att användas för information till föreningens medlemmar.
Alla medlemmar uppmanas att anmäla en e-postadress till sekreteraren.
Förutom den snabba informationen, kan kostnaderna för porto och kopiering minskas betydligt.

19.3 Jubiléet
Den planerade jubileumsfesten den 4 augusti ställdes in, då styrelsen ansåg att antalet anmälda deltagare var alltför få. För att få ett ökat engagemang för dylika aktiviteter i framtiden behövs troligen mer marknadsföring
§19. Avslutning
Robert Stier och Bertil Berg tackade styrelsen för allt arbete under det gångna verksamhetsåret.
Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet avslutat.

 

 

Jimmie Ahrgren                                       Håkan Gustavsson
ordförande    sekreterare
Justeras:
———————————-                     ————————————
Bertil Berg      Björn Oscarsson

 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2006-08-05

Plats: Sunda Gård, Blidö.  Tid: 9.00-10.00

§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

En tyst minut hölls för Runo Hellberg, en av eldsjälarna då föreningen bildades, som avlidit tidigare under året.

§2. Upprop
Efter förrättat upprop konstaterades att följande medlemmar var närvarande:

Jimmie Ahrgren
Bertil Berg
Ingela Berg Enochsson
Jan och Annika Bjurling
Lage Dehlin
Clas Günther
Håkan Gustavsson
Mats Hammarlund
Mats Hedström
Cecilia Oscarsson Hedström
Kjell Hellberg
Sven-Gunnar och Gunnel Hollander
Bernard Jonasson
Ulla-Britt Jonasson
Olle Josephsson
Curt Lindwall
Lars Nilsson
Björn Oscarsson
Eva och Jan Parmeby
Britt-Marie Sallander
Lennart Sarkvist
Olle Schillström
Ivar Staflund
Gunnar Tenggren
Ola Thunfors
Rolf Wide

§3. Godkännande av dagordning
Det tidigare utsända förslaget till dagordning godkändes.

§4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse per brev.

§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Jimmie Ahrgren. Till sekreterare för årsmötet valdes Håkan Gustavsson.

§6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Björn Oscarsson och  Ola Thunfors.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2006-06-30
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret godkändes.

§8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Bertil Berg och godkändes..

§9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna  verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

§10. Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes Jimmie Ahrgren och Gunnar Tenggren. Ingela Berg Enochsson valdes in som ny i styrelsen. Övriga medlemmar i styrelsen är Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg , Ola Thunfors och Lennart Sarkvist.

§11. Val av styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes Robert Stier, Hans Jeborn och Ivar Staflund. Övriga styrelsesuppleanter är Anthony Chamberlin, Lage Dehlin, Clas Günther och Åsa Jonasson.

§12. Val av två revisorer
Till revisorer valdes Olle Schillström och Bertil Berg.

§13. Val av två revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Annika Bjurling och Bennert Holmström.

§14. Val av valberedningskommitté
Bertil Berg, Björn Oscarsson och Jan Bjurling valdes till valberedningskommitté.

§15. Nya/avgående medlemmar
Inga nya medlemmar har tillkommit i föreningen. Gurli Hedin har begärt utträde ur föreningen.

§16. Förslag och motioner till årsmötet
Inga förslag eller motioner hade inkommit.

§17. Styrelsens förslag till budget nästkommande verksamhetsår
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår godkändes

 

 

§18. Övriga frågor

18.1 Bodaviksprojektet
Jimmie Ahrgren redogjorde för det arbete som genomförts sedan föregående årsmöte. Jimmie poängterade att Länsstyrelsen kräver att FFSB bevisar effekten av en grävd kanal till Strömsviken.

Årsmötet hade sedan en lång diskussion om problematiken i Bodaviken och i övriga Sikmarsundet. Här följer en kort sammanfattning:

Ola Thunfors presenterade tankar kring mekanisk bearbetning, dvs rensning av alger med hjälp av t.ex. krattor. Liknande åtgärder har gett positiva effekter på bl.a. Åland.

Curt Lindwall berättade om den mätning av närsalter i vattnet som gjorts på fem platser i Sikmarsundet. Slutligt resultat är ännu ej klart, men preliminära besked tyder på att halterna är högre än normalt.

Jimmie Ahrgren redogjorde för en utredning från 1997, som pekar på att mekanisk bearbetning (vegetationsröjning) är den bästa metoden för att minska algerna. Muddring samt en öppning av förbindelsen till Strömsviken ger, enligt denna utredning, inte nödvändigtvis några större positiva effekter.

Rolf Wide berättade om sina erfarenheter av att samla ihop alger med hjälp av kätting. Detta gav en ganska bra effekt.

Mats Hammarlund påpekade att var och en har ett ansvar för att minska sina utsläpp av t.ex. fosfor, samt för att hålla rent kring sina bryggor.

Diskussionen avslutades genom att årsmötet gav styrelsen godkännande för fortsatt analys samt en utökad budget för Bodaviksprojektet med 10.000 kr. Efter analysen, troligen under hösten, kan ett extra årsmöte komma att utlysas.

En arbetsdag kommer att hållas lördagen den 26 augusti. Arbetet kommer att inriktas på rensning av alger.

18.2 Hemsidan
Ola Thunfors redogjorde för kommitténs arbete under året. Hemsidan kommer att färdigställas till november 2006.

18.3 Jubiléet
Årsmötet beviljade en budget på 15.000 kr av föreningens medel för jubileumsfesten år 2007. Därutöver kommer ca 10.000 kr att tas ut som avgift av festdeltagarna. En festkommitté skall tillsättas. Frivilliga kan anmäla sig till någon i styrelsen.

§19. Avslutning
Bertil Berg berättade att både han och Olle Schillström är väldigt nöjda med styrelsens arbete och att de hoppas än mer på kommande arbetsinsatser.
Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet avslutat.

 

 

Jimmie Ahrgren                                       Håkan Gustavsson
ordförande    sekreterare
Justeras:
———————————-                     ————————————
Ola Thunfors      Björn Oscarsson

 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2005-08-06

 Plats: Sunda Gård, Blidö  Tid: 9.00-10.00

 §1. Årsmötets öppnande
Ordförande Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

En tyst minut hölls för Rolf Dahlin, en av föreningens revisorer, som nyligen avlidit.

 §2. Upprop
Efter förrättat upprop konstaterades att följande medlemmar var närvarande:

 Jimmie Ahrgren
Bertil Berg
Jan Bjurling
Lage Dehlin
Clas Günther
Håkan Gustavsson
Mats Hedström
Cecilia Oscarsson Hedström
Bennert Holmström
Åsa Jonasson
Ulla-Britt Jonasson
Olle Josephsson
Curt Lindwall
Lars Nilsson
Björn Oscarsson
Britt-Marie Sallander
Lennart Sarkvist
Olle Schillström
Ivar Staflund
Gunnar Tenggren
Ola Thunfors

§3. Godkännande av dagordning
Det tidigare utsända förslaget till dagordning godkändes.

 §4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse per brev.

 §5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Jimmie Ahrgren. Till sekreterare för årsmötet valdes Håkan Gustavsson.

 §6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Björn Oscarsson och  Jan Bjurling.

 §7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2005-06-30
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret godkändes.

§8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Bertil Berg och godkändes. Bertil uttalade även  sitt beröm för styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret.

 §9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna  verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

§10. Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg , Ola Thunfors och Lennart Sarkvist.. Övriga medlemmar i styrelsen är  Jimmie Ahrgren, Cecilia Oscarsson Hedström och Gunnar Tenggren.

 §11. Val av styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes Anthony Chamberlin, Lage Dehlin, Clas Günther och Åsa Jonasson. Övriga styrelsesuppleanter är Robert Stier, Hans Jeborn och Ivar Staflund.

 §12. Val av två revisorer
Till revisorer valdes Bertil Berg och Olle Schillström.

 §13. Val av två revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Annika Bjurling och Bennert Holmström.

 §14. Val av valberedningskommitté
Bertil Berg, Björn Oscarsson och Jan Bjurling valdes till valberedningskommitté. Bertil Berg utsågs till sammankallande för denna kommitté, som även uppmanas att försöka hitta yngre kandidater till arbete inom FFSB.

 §15. Nya medlemmar
Inga nya medlemmar har tillkommit i föreningen.

§16. Förslag och motioner till årsmötet
Ola Thunfors presenterade styrelsens förslag kring föreningens hemsida på Internet. Förslaget innebär bl.a. att en redaktionskommitté inrättas, bestående av Björn Oscarsson samt Kicki och Jesper Öberg. Dessa ansvarar för hemsidans innehåll. För den tekniska samordningen ansvarar Ola Thunfors. Årsmötet beslutade att anta förslaget och därigenom avsätta 5.000 kr för färdigställandet av hemsidan. Driftskostnaden beräknas till ca 600 kr per år.

Jimmie Ahrgren presenterade styrelsens förslag till utredning av möjligheterna att förbättra miljön i Bodaviken, se bilaga.
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget, med en maximal kostnad på 10.000 kr. Resultatet av utredningen skall presenteras vid årsmötet 2006.

 

§17. Styrelsens förslag till budget nästkommande verksamhetsår
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår godkändes med ett tillägg: Kostnaden för utredningen kring Bodaviken, 10.000 kr.

§18. Övriga frågor.
En arbetsdag kommer att anordnas lördag den 17 september, med start kl 11.00.

§19. Avslutning
Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet avslutat.

 

 

Jimmie Ahrgren                                       Håkan Gustavsson
ordförande    sekreterare
Justeras:
———————————-                     ————————————
Jan Bjurling      Björn Oscarsson

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2004-08-07

 Plats: Sunda Gård, Blidö  Tid: 9.00-10.00

§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2. Upprop
Efter förrättat upprop konstaterades att följande medlemmar var närvarande:

Jimmie Ahrgren
Bertil Berg
Jan Bjurling
Anthony Chamberlin
Clas Günther
Mats Hammarlund
Mats Hedström
Cecilia Oscarsson Hedström
Kjell Hellberg
Åsa Jonasson
Ulla-Britt Jonasson
Olle Josephsson
Curt Lindwall
Lars Nilsson
Björn Oscarsson
Jan Parmeby
Eva Parmeby
Lennart Sarkvist
Olle Schillström
Gunnar Tenggren
Ola Thunfors

§3. Godkännande av dagordning
Det tidigare utsända förslaget till dagordning godkändes.

§4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse per brev.

§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Jimmie Ahrgren. Till sekreterare för årsmötet valdes Ola Thunfors.

§6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Curt Lindvall och  Jan Bjurling.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2004-06-30
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret godkändes.

§8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Bertil Berg och godkändes.

§9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna  verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

§10. Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes Jimmie Ahrgren, Cecilia Oscarsson Hedström och Gunnar Tenggren . Övriga medlemmar i styrelsen är  Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg , Ola Thunfors och Lennart Sarkvist.

§11. Val av styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes  Hans Jeborn och Ivar Staflund. Övriga styrelsesuppleanter är Anthony Chamberlin, Lage Dehlin, Clas Günther, Åsa Jonasson och Robert Stier.

§12. Val av två revisorer
Till revisorer valdes Bertil Berg och Rolf Dahlin.

§13. Val av två revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Maria Norman och Olle Schillström.

§14. Val av valberedningskommitté
Bertil Berg, Björn Oscarsson och Jan Bjurling valdes till valberedningskommitté. Bertil Berg utsågs till sammankallande för denna kommitté.

§15. Nya medlemmar
Inga nya medlemmar har tillkommit i föreningen. Köparen till Wallmans fastighet skall kontaktas av Ola Thunfors.

§16. Förslag och motioner till årsmötet
Inga förslag eller motioner hade inkommit. Rolf Wide har under året kontaktat styrelsen med en begäran om att undersöka förutsättningarna för en anslutningen av föreningen till Svenska Båtunionen  med avsikten att föreningens medlemmar därmed skulle komma i åtnjutande av en extra rabatt på  båtförsäkringar.

Ett antal försäkringsbolag har kontaktats varvid konstaterats att två bolag, Folksam och Svenska Sjö ger rabatter vid medlemskap i båtklubb medan de övriga bolagen ej gör så.

 

Styrelsens har beslutat att avstå från att arbeta vidare med detta förslag.  Om intresse finnes så får en speciell arbetsgrupp tillsättas med ett sådant uppdrag .

Årsmötet stöder styrelsen beslut.

§17. Styrelsens förslag till budget nästkommande verksamhetsår
Den i budgeten upptagna posten för hemsida ligger kvar med det  tillägget  att styrelsen vid nästa årsmöte skall presentera ett förslag på hemsidans utseende, omfattning och inriktning.

Ola Thunfors berättade mer om tankarna bakom föreningens planerade hemsida på internet.  Främst är hemsidan avsedd att användas som kommunikationskanal.

Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår godkändes.

§18. Övriga frågor.

Gunnar Tenggren fick i uppdrag att verifiera den segelfria höjden med Telia-Sonera  då telekabeln tycks ha slackat.

Belöts att föreningens vimpel på Slangen skall sitta uppe även om det är en allmän flaggdag.

Bertil Berg tackade på medlemmarnas vägnar styrelsen för ett osedvanligt gott arbete under det gångna året. Bertil framförde också önskemål om fler arbetsdagar för föreningens medlemmar, bl.a. för att stärka sammanhållningen.

§19. Avslutning
Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet avslutat.
Jimmie Ahrgren                                       Ola Thunfors
ordförande    tf.  sekreterare
Justeras:
———————————-                     ————————————
Jan Bjurling      Curt Lindwall
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2003-02-08

Plats: Sunda Gård, Blidö  Tid: 9.00-10.00

§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2. Upprop
Efter förrättat upprop konstaterades att följande medlemmar var närvarande:

Jimmie Ahrgren
Bertil Berg
Jan Bjurling
Anthony Chamberlin
Lage Dehlin
Clas Günther
Håkan Gustavsson
Mats Hammarlund
Mats Hedström
Cecilia Oscarsson Hedström
Kjell Hellberg
Bennert Holmström
Åsa Jonasson
Olle Josephsson
Curt Lindwall
Lars Nilsson
Jan Nygren
Björn Oscarsson
Lennart Sarkvist
Olle Schillström
Robert Stier
Gunnar Tenggren
Ola Thunfors
Margareta Wallman
Rolf Wide

§3. Godkännande av dagordning
Det tidigare utsända förslaget till dagordning godkändes.

§4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse per brev.

§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Jimmie Ahrgren. Till sekreterare för årsmötet valdes Håkan Gustavsson.

 

§6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Björn Oscarsson och  Ola Thunfors.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2003-06-30
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret godkändes.

§8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Bertil Berg och godkändes.

§9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna  verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

§10. Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes Håkan Gustavsson, Ola Thunfors och Lennart Sarkvist. Kjell Hellberg valdes in som ny i styrelsen. Övriga medlemmar i styrelsen är Jimmie Ahrgren, Cecilia Oscarsson Hedström och Gunnar Tenggren.

§11. Val av styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens förslag, därmed omvaldes Anthony Chamberlin, Lage Dehlin och Robert Stier.  Clas Günther och Åsa Jonasson valdes in som nya styrelsesuppleanter. Övriga styrelsesuppleanter är Hans Jeborn och Ivar Staflund.

§12. Val av två revisorer
Till revisorer valdes Bertil Berg och Rolf Dahlin.

§13. Val av två revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter valdes Maria Norman och Olle Schillström.

§14. Val av valberedningskommitté
Bertil Berg, Björn Oscarsson och Jan Bjurling valdes till valberedningskommitté. Bertil Berg utsågs till sammankallande för denna kommitté.

§15. Nya medlemmar
Två nya medlemmar invaldes i föreningen, Johan Moss och Jan Nygren.

§16. Förslag och motioner till årsmötet
Inga förslag eller motioner hade inkommit.

§17. Styrelsens förslag till budget nästkommande verksamhetsår
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår godkändes.

Ola Thunfors berättade mer om tankarna bakom föreningens planerade hemsida på internet. Främst är hemsidan avsedd att användas som kommunikationskanal. Ola Thunfors uppmanade samtidigt medlemmarna att meddela sekreteraren eventuell e-postadress. Genom att använda e-post i större utsträckning kan föreningen spara betydande portokostnader.

§18. Övriga frågor
Årsmötet diskuterade vassbekämpning i Sikmarsundet. Årsmötet beslutade att budgetera upp till 10.000 kr för inköp av maskin för vassbekämpning. Maskinen skall dock utvärderas före inköpet.

Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att anordna en större kanalfest vart femte år, med start år 2007. Mellan dessa större fester skall varje år anordnas en metartävling med tillhörande mindre fest på Slangen.

Årsmötet beslutade enhälligt att stödja Glyxnäs Bryggförening i dess strävan att få fortsatt tillgång till farbar väg till Glyxnäs Brygga.

Bertil Berg tackade på medlemmarnas vägnar styrelsen för ett osedvanligt gott arbete under det gångna året. Bertil framförde också önskemål om fler arbetsdagar för föreningens medlemmar, bl.a. för att stärka sammanhållningen.

Jan Nygren tackade för det välkomnande han fått i föreningen.

Hedersledamoten Rolf Wide framförde sitt tack för det standar med föreningens emblem han fick vid sin avgång ur styrelsen år 2002.

§19. Avslutning
Jimmie Ahrgren förklarade årsmötet avslutat.
Jimmie Ahrgren                                        Håkan Gustavsson
ordförande     sekreterare
Justeras:
———————————-                     ————————————
Björn Oscarsson     Ola Thunfors

Föreningen för Sikmarösundets bevarande