Årsredovisning

RESULTATRÄKNING 2014/2015

Nedan finns länkar till FFSB  Resultaträkning (RR) och Balansräkning (BR) för året 2014/2015. Klicka på respektive länk som uppdateras efter årsstämman den 1 augusti

Resultatrapport_814400-8110_20140701-20150630 Juli05

Balansrapport_814400-8110_20140701-20150630 juli05

Verksamhetsberättelse FFSB 2014- 2015

RESULTATRÄKNING 2013/2014

Nedan finns länkar till FFSB  Resultaträkning (RR) och Balansräkning (BR) för året 2013/2014. Klicka på respektive länk

FFSB RR Bokslut 2013-2014

FFSB BR Bokslut 2013-2014

FFSB Ekonomisk redogörelse 2013-2014

RESULTATRÄKNING 2011/2012

_____________________________________
Perioden    Avvikelse     Budgeterat
________________________________________
Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
3010 Medlemsinbetalningar Kanal                                                              48 400,00        -2,2%      49 500,00
S:a Nettoomsättning                                                                                 48 400,00       -2,2%       49 500,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring                                                  48 400,00       -2,2%       49 500,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
4010 Kostander arbetsdag Kanalförening                                                    -2 330,10          72,9%     -8 600,00
S:a Råvaror och förnödenheter                                                                  -2 330,10          72,9%     -8 600,00

Bruttovinst                                                                                                46 069,90         12,6%     40 900,00

Övriga externa kostnader
5460 Förbrukningsmaterial                                                                            -374,00                            – 0,00
5500 Reparation och underhåll                                                                    -6 928,00           65,4%  -20 000,00
6570 Bankkostnader                                                                                   -2 687,50                            – 0,00
S:a Övriga externa kostnader                                                                     -9 989,50           50,1%  -20 000,00

S:a Rörelsens kostnader                                                                            -12 319,60          56,9%  -28 600,00

Rörelseresultat före avskrivningar                                                                36 080,40          72,6%   20 900,00

Rörelseresultat efter avskrivningar                                                               36 080,40         72,6%    20 900,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader                               36 080,40          72,6%   20 900,00

Finansiella intäkter och kostnader

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
8300 Ränteintäkter från omstillg                                                                   2 205,61          -9,0%     2 424,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter                                               2 205,61         -9,0%      2 424,00

S:a Finansiella intäkter och kostnader                                                             2 205,61        -9,0%      2 424,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader                                         38 286,01        64,1%    23 324,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt                                                 38 286,01        64,1%    23 324,00

Resultat före skatt                                                                                      38 286,01       64,1%     23 324,00

Skatter

Skatt på årets resultat
8910 Skatt årets besk.bara res                                                                            0,00      100,0%       -727,00
S:a Skatt på årets resultat                                                                                   0,00     100,0%       -727,00

S:a Skatter                                                                                                           0,00     100,0%      -727,00

Årets resultat                                                                                                        0,00                       – 0,00

————————————–
*** BERÄKNAT RESULTAT ***                                                                        38 286,01     69,4%     22 597,00

BALANSRÄKNING 2011/2012

 

Ingående balans Perioden Utgående saldo
________________________________________
TILLGÅNGAR

 Anläggningstillgångar

S:a Anläggningstillgångar                                                                        0,00            0,00                   0,00

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
1510 Kundfordringar                                                                         1 100,00             0,00             1 100,00
S:a Kortfristiga fordringar                                                                 1 100,00             0,00              1 100,00

Kassa och bank
 1920 Postgiro                                                                                      541,50             0,00                541,50
1930 Transaktionskonto                                                                  10 759,20      35 813,70           46 572,90
1940 Kanalfondkonto                                                                       71 568,79          686,21           72 255,00
1941 Sparkonto                                                                             111 416,99       1 286,10          112 703,09
1999 Observationskonto 2                                                                  -104,00              0,00               -104,00
S:a Kassa och bank                                                                      194 182,48       37 786,01         231 968,49

S:a Omsättningstillgångar                                                            195 282,48       37 786,01         233 068,49

S:A TILLGÅNGAR                                                                           195 282,48        37 786,01        233 068,49
————————————–

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital
2061 Eget kapital/Inbetalda insatser                                              -135 548,68              0,00        -135 548,68
2068 Vinst/förlust föregående år                                                     -59 233,80              0,00          -59 233,80
S:a Balanserat kapital                                                                   -194 782,48               0,00        -194 782,48

S:a Eget kapital                                                                           -194 782,48                0,00       -194 782,48

Obeskattade reserver och avsättningar

S:a Obeskattade reserver och avsättningar                                              0,00                 0,00                 0,00

 Skulder

Kortfristiga skulder
2990 uppl kostn/förutbet int                                                               -500,00              500,00                0,00
S:a Kortfristiga skulder                                                                       -500,00              500,00               0,00

S:a Skulder                                                                                         -500,00              500,00               0,00

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER                               –195 282,48              500,00     -194 782,48

————————————–
*** BERÄKNAT RESULTAT ***                                                                  
  0,00          38 286,01        38 286,01

Föreningen för Sikmarösundets bevarande