Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse FFSB 2016- 2017

 

Verksamhetsberättelse 2014 07 01 – 2015 06 30

Verksamhetsberättelse FFSB 2014- 2015

 Verksamhetsberättelse 2013 07 01 – 2014 06 30

Verksamhetsberättelse FFSB 2013- 2014

 Verksamhetsberättelse 2012 07 01 – 2013 06 30

Styrelsen för Föreningen För Sikmarsundets Bevarande (FFSB) får härmed lämna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret enligt ovan.

Föreningen bildades 1977 07 16 vid ett sammanträde i Blidö med berörda intressenter.

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer enligt årsmötets beslut den 2012 08 04;

Ledamöter:   Jimmie Ahrgren  Ordförande
Ola Thunfors   Vice ordförande
Håkan Gustavsson  Sekreterare
Johan Falk   Kassör
Gunnar Tenggren  Kanalunderhåll
Kjell Hellberg   Kanalunderhåll
Per Enochsson  Ledamot

Suppleanter:            Mats Hedström
Hans Jeborn
Jan Nygren
Lennart Sarkvist

Övriga funktionärer;

Revisorer:   Olle Schillström ( sammankallande)
Annika Bjurling
Revisorssuppleanter: Bennert Holmström
Bertil Berg
Valberedning:  Robert Stier (sammankallande)
Mats Hollander
Björn Oscarsson

Styrelsen kommer att ha genomfört sju protokollförda sammanträden   rörande verksamhetsåret.

Arbeten: Under verksamhetsåret har, liksom under föregående verksamhetsår, vassklippning skett i den yttre delen av kanalen samt klippning skett av undervegetation i ”Bodakanalen” vid ett tillfälle. Samtidigt har föreningens styrelse administrerat  vass- och undervegetationsklippning för de medlemmar som önskat att privat och på egen bekostnad klippa sina infarter till sina respektive bryggor.  Arbetet genomfördes under juli månad 2012 med ett tillfredställande resultat.

Besiktning av kanalens avgränsningslinor har skett och det har konstaterats att linorna är i gott skick.

Det extra anslag, utöver budgeten, om 10 000 kronor som årsmötet den 2012 08 04 beviljade styrelsen att använda vid behov för kanalunderhåll har utnyttjas med 678 kronor under verksamhetsåret. Styrelsen föreslår därför att det kommande årsmötet 2013 08 03 förlänger styrelsen behörighet att nyttja samma belopp, upp till 10000 kr, vid behov, även under nästa verksamhetsår 2013/2014.
Arbetsdagen genomfördes den 21 juli 2012 i samma goda anda som vanligt och med ett deltagareantal om ca 25 personer. Arbetet koncentrerades till upphämtning av vasspill och kontroll av avgränsningslinor samt kontroll av entreprenörens utförda arbete.
Deltagarna konstaterade att underhållsklippningen av kanalen och Bodaviken hade klarats av på ett godkänt sätt. Detta gäller också den klippning som beställts av medlemmar privat. Det totala arbetet klarades av under två arbetsdagar och med ett marginellt överskridande av den satta budgetramen. Arbetsdagen avslutades med korvgrillning samt öl och en trevlig samvaro på ordförarens brygga.
Hemsidan: Föreningens hemsida, www.sikmarosundet.se, har under verksamhetsperioden fungerat enligt styrelsens målsättning. Antalet medlemmar som meddelat mailadress till föreningen har ökat något och är nu något över 90 %. En nivå som är bättre än tidigare men som borde kunna förbättras ytterligare. Därför uppmanar styrelsen återigen de medlemmar som har mail men ej meddelat denna till vår föreningen att gör detta. Adressen kan skickas till föreningens sekreterare Håkan Gustavsson [hakang11@yahoo.se]. Glöm inte heller att meddela Håkan när du byter eller ändrar din e-post adress.

 

Vattendjup: Vattendjupet i stort sett är oförändrat i såväl kanalen som i Bodaviken efter 35 år, vilket  är mycket tillfredsställande. De avvikelser som framgår av mätprotokollet mellan 2012 och 2013, kan i huvudsak relateras till valet av mätpunkter som kan varierar ca. +- 5 meter mellan de olika åren. Mätprotokollet kommer att delas ut på årsmötet och även bifogas det kommande årsmötesprotokollet som sänds ut till alla medlemmar efter årsmötet den 2013 08 03.
Ekonomi: Styrelsen kommer att upprätta ett förslag till årsredovisning omfattande såväl resultat- som balansräkning för verksamhetsåret 2012 07 01 – 2013 06 30, vilket kommer att presenteras vid årsmötet den 2013 08 03. Det av revisorerna och årsmötet godkända bokslutet med tillhörande kommentarer kommer att  biläggas protokollet för årsmötet och distribueras till medlemmarna på sedvanligt sätt.

Budget:  Styrelsen arbetar för närvarande med att upprätta förslag till budget för verksamhetsåret 2013 07 01 – 2014 06 30 vilken kommer att presenteras i samband med årsmötet den 2013 08 03 och den av årsmötet beslutade budgeten kommer att biläggas årsmötesprotokollet och distribueras till medlemmarna på sedvanligt sätt..

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om en oförändrad medlemsavgift, 400 kronor, för nästkommande verksamhetsår 2013-2014.
Dessutom skall medlemmarna betala den av årsmötet 2009 08 08 beslutade kanalfondsavgiften om 500 kronor. Kanalfondsbeloppet  fonderas – sparas på ett särskilt bankkonto för eventuella kommande och akuta underhållsinsatser i kanalen och i Bodaviken.

Årsmötet har beslutat att medel på detta konto inte kan utnyttjas av styrelsen utan föregående beslut på ett ordinarie årsmöte eller extrainkallat årsmöte.

Medlems- och fondavgiften på tillsammans 900 kronor föreslås vara inbetald senast den 31 oktober 2013 på föreningens bankgiro 5568-0219.
Övrigt: Metartävlingen den 2012 08 04;
Metartävlingen genomfördes på ”Slangen” som planerat. Vädrets makter visade sig från sin bästa sida. Men mete är som bäst när det regnar,  så denna gång blev fångsten relativ mager med en och annan abborre och mört på kroken. De unga deltagarna var nöjda med fisket och priserna och denna gång fungerade det också för de picknicksugna. Vi tävlar vidare även detta år den 2013 08 03. Denna gång med start kl. 14.00.

Tävlingen handlar alltså inte bara om att meta utan är också om en trevlig samvaro med medlemmar, barn och barnbarn samt vänner, där var och en tar med sig sin egen picknickkorg.
Föreningen anordnar tävlingen med tillhörande priser, men medlemmar får gärna sponsra tävlingen med priser efter förmåga. Dessa kan överlämnas till tävlingsledningen i samband med tävlingsdagen på ”Slangen”.

Hastigheten vid in- och utfart i kanalens södra del;
Återigen vill styrelsen upprepa de klagomål som tidigare framförts från medlemmar boende på västra sidan av kanalens in/utlopp. Klagomålen eller snarare ett önskemålet är att man som båtförare bibehåller farten 3 knop tills man passerat båthamnen på udden vid utfart, respektive sänker farten till nämnda 3 knop i god tid innan båthamnen vid infart i kanalen. Då undviker vi att orsaka eventuella skador på bryggan och båtar, men även risker för eventuella olyckor – skador på badande efter stränderna på bägge sidor om in/utfarten.
Föreningens styrelse har också vid den årliga kanalinspektionen funnit  oroande skador på kanalens östra strandlinje vid den yttre delen av kanalen. Ännu håller strandlinjen, tack vare det rotsystem som bildats av träden invid strandlinjen, men kan komma att rasa ned i kanalen om fortsatta och regelbundna hastighetsöverträdelser fortsätter att ske. Styrelsen kommer under sommaren 2013 att anlita en geolog för en bedömning av rasrisken.
Låt oss därför hjälpas åt att hålla efter hastighetsöverträdarna så att vår vackra och unika kanal kan bibehållas i farbart skick.
Blidö den 1 juli 2013
Styrelsen

Jimmie Ahrgren, Per Enochsson, Johan Falk, Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg,  Gunnar Tenggren och Ola Thunfors

 

Verksamhetsberättelse 2011 07 01 – 2012 06 30.

Styrelsen för Föreningen För Sikmarsundets Bevarande (FFSB) får härmed lämna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret enligt ovan.

Föreningen bildades 1977 07 16 vid ett sammanträde i Blidö med berörda intressenter.

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer enligt årsmötets beslut den 2011 08 06;

Ledamöter:   Jimmie Ahrgren  Ordförande
Ola Thunfors   Vice ordförande
Håkan Gustavsson  Sekreterare
Linda Falk   Kassör
Gunnar Tenggren  Kanalunderhåll
Per Enochsson  Ledamot
Kjell Hellberg   Ledamot

Suppleanter:            Hanna Brodda
Clas Günter
Hans Jeborn
Åsa Jonasson
Robert Stier
Lennart Sarkvist
Mats Hedström

Övriga funktionärer;

Revisorer:   Bertil Berg
Olle Schillström ( sammankallande)

Revisorssuppleanter: Annika Bjurling
Bennert Holmström
Valberedning:  Robert Stier (sammankallande)
Björn Oscarsson
Jan Bjurling
Verksamheten;
  Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under     verksamhetsåret.

Arbeten: Under verksamhetsåret har liksom under föregående verksamhetsår vassklippning skett i den yttre delen av kanalen samt klippning av undervegetation i ”Bodakanalen” vid ett tillfälle. Samtidigt har föreningens styrelse administrerat  vass- och undervegetationsklippning för de medlemmar som önskat att privat och på egen bekostnad klippa sina infarter till sina respektive bryggor.  Arbetet har genomfördes under juli månad 2011 07 25 med ett tillfredställande resultat. Besiktning av kanalens avgränsningslinor har skett och det har konstaterats att linorna är i gott skick. Det extra anslag om 10 000 kronor som årsmötet den 2011 08 06 beviljade styrelsen att använda vid behov för kanalunderhåll har inte behövts användas under verksamhetsåret. Styrelsen föreslår därför det kommande årsmötet att förlänga styrelsen behörighet att använda samma belopp vid behov under nästa verksamhets år.
Arbetsdagen genomfördes den 28 juli 2011. Arbetsdagen genomfördes i god anda som vanligt och med ett deltagareantal om ca 20-23 personer. Arbetet koncentrerades till upphämtning av vasspill och kontroll av avgränsningslinor samt kontroll av entreprenörens utförda arbete.
Deltagarna konstaterade att underhållsklippningen av kanalen och Bodaviken hade klarats av på ett godkänt sätt. Detta gäller också den klippning som beställts av medlemmar privat. Det totala arbetet klarades av under två arbetsdagar och inom föreningens budgetram sex timmar. Dagen avslutades med korvgrillning samt öl och en trevlig samvaro på ordförarens brygga.
Hemsidan: Föreningens hemsida, www.sikmarosundet.se, har under verksamhetsperioden fungerat enligt styrelsens målsättning. Antalet medlemmar som meddelat mailadress till föreningen har ökat något och är nu uppe i närmare 90 %. En nivå som är bättre än tidigare men som borde kunna förbättras då nivån är klart lägre i  jämförelse med andra föreningar. Därför uppmanar styrelsen återigen de medlemmar som har mail men ej meddelat denna till vår föreningen att gör detta. Adressen kan skickas till Håkan Gustavsson [hakang11@yahoo.se].

 

Vattendjup: Vattendjupet i stort sett är oförändrat i såväl kanalen som i Bodaviken efter 34 år, vilket  är mycket tillfredsställande. De avvikelser som framgår av mätprotokollet mellan 2011 och 2012, vilket kommer att delas ut på årsmötet och även bifogas det kommande årsmötesprotokollet, kan i huvudsak relateras till valet av mätpunkter som kan varierar ca. +- 5 meter mellan de olika åren.
Ekonomi: Styrelsen kommer att upprätta ett förslag till årsredovisning omfattande såväl resultat- som balansräkning för verksamhetsåret 2011 07 01 – 2012 06 30, vilket kommer att presenteras vid årsmötet den 2012 08 04. Det av revisorerna och årsmötet godkända bokslutet med tillhörande kommentarer kommer att  biläggas protokollet för årsmötet och distribueras till medlemmarna på sedvanligt sätt.

Budget:  Styrelsen arbetar för närvarande med att upprätta förslag till budget för verksamhetsåret 2012 07 01 – 2013 06 30 vilken kommer att presenteras i samband med årsmötet den 2012 08 04 och den av årsmötet beslutade budgeten kommer att biläggas årsmötesprotokollet och distribueras till medlemmarna på sedvanligt sätt..

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om en oförändrad medlemsavgift, 400 kronor, för nästkommande verksamhetsår 2012-2013.
Dessutom skall medlemmarna betala den av årsmötet 2009 08 08 beslutade fonderingsavgiften om 500 kronor. Fondbeloppet fonderas för kommande underhåll, framförallt i Bodaviken, på ett särskilt bankkonto. Detta konto tecknas av föreningens ordförande och kassör i förening. Årsmötet beslutade att medel på detta konto inte kan utnyttjas av styrelsen utan föregående beslut på ett ordinarie årsmöte eller extrainkallat årsmöte.

Medlems- och fondavgiften föreslås vara inbetald senast den 31 oktober 2012 på föreningens bankgiro 5568-0219.
Övrigt: Metartävling den 2011 08 06;
 Metartävlingen genomfördes på ”Slangen” som planerat, trots att vädrets makter ej var på sitt bästa humör. Men mete är en som bäst när det regnar, så det blev en hel del fisk. Mest abborre och mört. De unga deltagarna var nöjda med fisket och priserna, men de picknick sugna var mindre entusiastiska. Nystarten gav medsmak så vi tävlar vidare den 2012 08 04 med start kl. 13.00

Tävlingen handlar alltså inte bara om att meta utan är också om en trevlig samvaro med medlemmar, barn och barnbarn samt vänner, där var och en tar med sig sin egen picknick.
Föreningen anordnar tävlingen med tillhörande priser, men medlemmar får gärna sponsra tävlingen med priser efter förmåga. Dessa kan överlämnas till tävlingsledningen i samband med tävlingsdagen på ”Slangen”.

Hastigheten vid in- och utfart i kanalens södra del;
Återigen vill styrelsen upprepa de klagomål som tidigare framförts från medlemmar boende på västra sidan av kanalens in/utlopp. Klagomålen eller snarare ett önskemålet är att man som båtförare bibehåller farten 3 knop tills man passerat båthamnen på udden vid utfart. Respektive sänker farten till nämnda 3 knop i god tid innan båthamnen vid infart i kanalen. Då undviker vi att orsaka eventuella skador på bryggan och båtar, men även risker för eventuella olyckor – skador på badande efter stränderna på bägge sidor om in/utfarten.
Styrelsen uppmanar därmed återigen sina medlemmar att respektera styrelsen beslut om att tillmötesgå önskemålet från våra medlemmar.
Blidö den 5 juli 2012
Styrelsen

Jimmie Ahrgren, Ola Thunfors, Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg, Per Enochsson , Linda Falk och Gunnar Tenggren

Verksamhetsberättelse 2009 07 01 – 2010 06 30

Styrelsen för Föreningen För Sikmarsundets Bevarande (FFSB) får härmed lämna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret enligt ovan.

Föreningen bildades 1977 07 16 vid ett sammanträde i Blidö med berörda intressenter.

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer enligt årsmötets beslut den 2009 08 08;

Ledamöter:   Jimmie Ahrgren  Ordförande
Ola Thunfors   Vice ordförande
Håkan Gustavsson  Sekreterare
Morgan Bjurling  Kassör
Gunnar Tenggren  Kanalunderhåll
Lennart Sarkvist  Ledamot
Kjell Hellberg   Ledamot

Suppleanter:            Hanna Brodda
Clas Günter
Hans Jeborn
Åsa Jonasson
Robert Stier
Per Enochsson
Mats Hedström

Övriga funktionärer ;

Revisorer:   Bertil Berg
Olle Schillström ( Sammankallande)

Revisorssuppleanter: Annika Bjurling
Bennert Holmström
Valberedning:  Bertil Berg, sammankallande
Björn Oscarsson
Jan Bjurling
Verksamheten;
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under     verksamhetsåret
.

Arbeten: Under verksamhetsåret har vassklippning skett i den yttre delen av kanalen samt klippning av undervegetation i ”Bodakanalen” vid ett tillfälle. Samtidigt har föreningens styrelse administrerat  vass- och undervegetationsklippning för de medlemmar som önskat att privat och på egen bekostnad klippa sina infarter till sina respektive bryggor.  Arbetet har genomförts med ett tillfredställande resultat. Besiktning av kanalens avgränsningslinor har skett och det har konstaterats att en bättre utmärkning av infarten till kanalen i dess södra del behövs. Detta beror på att tomtägareföreningen som hanterar den västra stranden utefter kanalens södra del, har klippt vass på sådant sätt att den naturliga västra kanalkanten har försvunnit vilket har fått till följd att besökande båtar kör in i kanalkanten västra sida och kan bidra till kantras. Under nästkommande verksamhetsår bör därför kanakkanten märkas ut med två till tre bojar.
En praktisk dilemma som styrelsen har, är att kunna bedöma det faktiska behovet av vassklippning och klippning av undervegetation, framförallt i Bodaviken, med tillhörande kostnad i samband med upprättande av föreningens budget, ett år i förväg. Därför kommer årsmötet 20100807 att presenteras ett förslag där styrelsen föreslår årsmötet att bevilja styrelsen upp till 10 000 kronor att disponera som ett extra ekonomiskt utrymme, utöver budget, för extra insatser om så behövs för kanalunderhåll. Det extra ekonomiska utrymmet skall redovisas för sig i föreningens redovisning och skall omprövas av årsmötet varje år.
Arbetsdagen som traditionellt brukar genomföras under augusti ställdes in beroende på brist på arbetsuppgifter.

Hemsidan: Föreningens hemsida, www.sikmarosundet.se, har under verksamhetsperioden fungerat enligt styrelsens målsättning. Antalet medlemmar som meddelat mailadress till föreningen har ökat något och är nu uppe i 81 %. En nivå som är bättre än tidigare men som borde kunna förbättras då nivån är klart lägre i  jämförelse med andra föreningar. Därför uppmanar styrelsen de medlemmar som har mail men ej meddelat denna till vår föreningen att gör detta. Adressen kan skickas till Håkan Gustavsson [hakang11@yahoo.se].

 

Vattendjup: Vattendjupet i stort sett är oförändrat i såväl kanalen som i Bodaviken efter drygt 30 år, vilket  är tillfredsställande. De avvikelser som framgår av mätprotokollet mellan 2009 och 2010, vilket kommer att delas ut på årsmötet och även bifogas det kommande årsmötesprotokollet, kan i huvudsak relateras till valet av mätpunkter som kan varierar ca. +- 5 meter mellan de olika åren.
Ekonomi: Styrelsen kommer att upprätta ett förslag till årsredovisning omfattande såväl resultat- som balansräkning för verksamhetsåret 2009 07 01 – 2010 06 30, vilket kommer att presenteras vid årsmötet den 2010 08 07. Det av revisorerna och årsmötet godkända bokslutet med tillhörande kommentarer kommer att  biläggas protokollet för årsmötet och distribueras till medlemmarna på sedvanligt sätt..

Det preliminära ekonomiska resultatet beräknas ligga inom ramen för   fastställd budget.
Ett särskilt bankkonto har öppnats, enligt årsmötets beslut den
2009-08-08 på föreningens bank ( Roslagens Sparbank), för fondering av beslutade fondavgifter.
Föreningens postgirokonto har avslutats och pengarna har överförts till föreningens bankkonto. Anledningen till att styrelsen fattat beslut om att avveckla kontot är att det dels inte behövs för verksamheten i och med att föreningen också har ett bankgirokonto och dels spar föreningen in kostnaden för årsavgiften.
Fondavgifterna har betalts av samtliga medlemmar vilket måste ses som ett positivt resultat av årsmötets beslut den 2009-08-08.
Budget:  Styrelsen arbetar för närvarande med att upprätta förslag till budget för verksamhetsåret 2010 07 01 – 2011 06 30 vilken kommer att presenteras i samband med årsmötet den 2010 08 07 och den av årsmötet beslutade budgeten  kommer att biläggas årsmötesprotokollet och distribueras till medlemmarna på sedvanligt sätt..

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om en oförändrad medlemsavgift, 400 kronor, för nästkommande verksamhetsår 2010-2011.
Dessutom skall medlemmarna betala den av årsmötet 2009 08 08 beslutade fonderingsavgiften om 500 kronor. Fondbeloppet fonderas för kommande underhåll, framförallt i Bodaviken, på ett särskilt bankkonto. Detta konto tecknas av föreningens ordförande och kassör i förening. Årsmötet beslutade att medel på detta konto inte kan utnyttjas av styrelsen utan föregående beslut på ett årsmöte eller extrainkallat årsmöte.

Medlems- och fondavgiften föreslås vara inbetald senast den 31 oktober 2010.
Övrigt: Antal suppleanter;
Styrelsen har under verksamhetsåret diskuterat behovet av nuvarande antal suppleanter som idag är sju stycken. Anledningen till diskussionen är styrelsens målsättning att löpande involvera suppleanterna i det löpande styrelsearbetet i större utsträckning än idag. Nuvarande numerär gör det praktiskt svårt att infria denna målsättning, varför styrelsen kommer att be valberedningen att till årsmötet den 2010 08 07 förslå att antalet suppleanter reduceras till fyra stycken.

Metartävling den 2010 08 07;
Efter att flera medlemmar hört av sig till olika medlemmar i styrelsen och efterfrågat en nystart av den tidigare så populära metartävlingen för medlemmarnas barn o barnbarn som förr om åren avhölls årligen på ”Slangen” samma dags eftermiddag som det årliga årsmötet, med samling kl. 13.00, tävlingen kommer nu att återuppstå i år den 2010 08 07. Anledningen till det nya intresset är att barnen som under sin uppväxt själva var med och tävlade. nu har egna barn.

Tävlingen handlar inte bara om att meta utan är också om en trevlig picknick för alla medlemmar med vänner och deras barn.
Föreningen anordnar tävlingen med tillhörande priser, men medlemmar får gärna sponsra tävlingen med priser efter förmåga. Dessa kan överlämnas till tävlingsledningen i samband med tävlingsdagen på ”Slangen”.

Hastigheten vid in- och utfart i kanalens södra del;
Det har framförts klagomål från medlemmar boende på västra sidan av kanalens in/utlopp till styrelsen. Klagomålen eller snarare ett önskemål, eller begäran är att man som båtförare bibehåller farten 3 knop tills man passerat båthamnen på udden vid utfart. Respektive sänker farten till nämnda 3 knop i god tid innan båthamnen vid infart i kanalen. Då undviker vi att orsaka eventuella skador på bryggan och båtar, men även risker för eventuella olyckor – skador på badande efter stränderna på bägge sidor om in/utfarten.
Styrelsen uppmanar därmed sina medlemmar att respektera styrelsen beslut att tillmötesgå önskemålet beskrivet ovan.
Blidö den 10 juli 2010
Styrelsen

Jimmie Ahrgren, Ola Thunfors, Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg, Lennart Sarkvist , Morgan Bjurling och Gunnar Tenggren

Verksamhetsberättelse 2008 07 01 – 2009 06 30

Styrelsen för Föreningen för Sikmarsundets Bevarande (FFSB) får härmed lämna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret enligt ovan.

Föreningen bildades 1977 07 16 vid ett sammanträde i Blidö med berörda intressenter.

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer enligt årsmötets beslut;

Ledamöter:   Jimmie Ahrgren  Ordförande
Ola Thunfors   Vice ordförande
Håkan Gustavsson  Sekreterare
Morgan Bjurling  Kassör
Gunnar Tenggren  Kanalunderhåll
Lennart Sarkvist  Ledamot
Kjell Hellberg  Ledamot

Suppleanter:

Hanna Brodda
Clas Günter
Hans Jeborn
Åsa Jonasson
Ivar Staflund
Robert Stier

Övriga funktionärer;

Revisorer:

Bertil Berg
Olle Schillström
Revisorssuppleanter:

Annika Bjurling
Bennert Holmström
Valberedning:

Bertil Berg, sammankallande
Björn Oscarsson
Jan Bjurling

Verksamheten;
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

Arbeten: Under verksamhetsåret har vassklippning skett i den yttre delen av kanalen samt klippning av undervegetation i ”Bodakanalen” vid två tillfällen. Samtidigt har föreningens styrelse administrerat  vass- och undervegetationsklippning för de medlemmar som önskat att privat och på egen bekostnad klippa sina infarter till sina respektive bryggor.  Arbetet har genomförts med ett tillfredställande resultat. Besiktning av kanalens avgränsningslinor har skett. Dessa var utan anmärkning.  En arbetsdag, med hjälp av medlemmar, har genomförts under  augusti 2008  under trevliga former.

Hemsidan: Föreningens hemsida, www.sikmarosundet.se, har under verksamhetsperioden fungerat enligt styrelsens målsättning och får allt fler besök även av andra än föreningens medlemmar. Antalet medlemmar som meddelat mailadress till föreningen är nu uppe i 70 %. En nivå som är bättre än tidigare men som borde kunna förbättras då nivån är klart lägre i  jämförelse med andra föreningar. Därför uppmanar styrelsen de medlemmar som har mail men ej meddelat denna till vår förening att gör detta. Adressen kan skickas till hakang11@yahoo.se.

Vattendjup: Vattendjupet i stort sett är oförändrat i såväl kanalen som i Bodaviken efter drygt 30 år, vilket  är tillfredsställande. De avvikelser som framgår av protokollet, vilket kommer att delas ut på årsmötet och även bifogas det kommande årsmötesprotokollet, mellan 2008 och 2009 kan i huvudsak relateras till valet av mätpunkter.

Ekonomi: Styrelsen kommer att upprätta ett förslag till årsredovisning omfattande såväl   resultat- som balansräkning för verksamhetsåret 2008 07 01 – 2009 06 30 vilket kommer att presenteras vid årsmötet den 2009 08 08. Det av revisorerna och årsmötet  godkända bokslutet med tillhörande kommentarer kommer att  biläggas protokollet  för årsmötet och distribueras till medlemmarna på sedvanligt sätt..

Det preliminära ekonomiska resultatet beräknas ligga inom ramen för fastställd budget.

Budget:  Styrelsen arbetar för närvarande med att upprätta förslag till budget för verksamhetsåret 2009 07 01 – 2010 06 30 vilken kommer att presenteras i samband med årsmötet den 2009 08 08 och den av årsmötet beslutade budgeten  kommer att biläggas årsmötesprotokollet och distribueras till medlemmarna på sedvanligt sätt..

Styrelsen föreslår årsmötet att medlemsavgiften höjs med 50 kronor. Beloppet fonderas för kommande underhåll, framförallt i Bodaviken.

Medlemsavgiften föreslås vara inbetald senast 2009 10 01.
Blidö 2009 07 13
Styrelsen

Jimmie Ahrgren, Ola Thunfors, Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg, Lennart Sarkvist , Morgan Bjurling och Gunnar Tenggren

Verksamhetsberättelse 2007 07 01 – 2008 06 30.

Styrelsen för Föreningen för Sikmarsundets Bevarande (FFSB) får härmed lämna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret enligt ovan.

Beroende på att  föreningens sekreterare kommer att vara bortrest under den period som styrelsen normalt  arbetar fram verksamhetsberättelse, årsbokslut, budget samt skickar ut kallelsen till årsmötet har styrelsen beslutat att  tidigarelägga utsändandet av kallelsen till årsmötet.. Detta medför också att  bilagda verksamhetsberättelse inte innehåller ekonomiska fakta, ekonomiskt årsresultat och budget, då föreningens verksamhetsår slutar 2008 06 30. Styrelsen beklagar detta, med den praktiska verkligheten möjliggjorde inte att  vi inte kunde lösa detta på annat sätt.

Föreningen bildades 1977 07 16 vid ett sammanträde i Blidö med berörda intressenter.

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer;

Ledamöter:   Jimmie Ahrgren  Ordförande
Ola Thunfors   Vice ordförande
Håkan Gustavsson  Sekreterare
Ingela Berg Enochsson Kassör
Gunnar Tenggren  Kanalunderhåll
Lennart Sarkvist  Ledamot
Kjell Hellberg  Ledamot

Suppleanter:  Clas Günter
Hans Jeborn
Åsa Jonasson
Ivar Staflund
Robert Stier
Hanna Brodda
Morgan Bjurling

Övriga funktionärer;

Revisorer:   Bertil Berg
Olle Schillström

Revisorssuppleanter: Annika Bjurling
Bennert Holmström
Valberedning:  Bertil Berg, sammankallande
Björn Oscarsson
Jan Bjurling
Verksamheten;
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under     verksamhetsåret.

Arbeten: Inget underhållningsarbete med betalda leverantörer har genomförts under verksamhetsåret. Besiktning av kanalens avgränsningslinor har skett. Dessa var utan anmärkning. Två arbetsdagar, med hjälp av medlemmar, har genomförts den 24 augusti 2007 och14 juni 2008 under trevliga former. Arbetet i augusti 2007 ägnades i huvudsak till att röja och ta bort växtligheten vid kanalens östra sida och arbetet under juni 2008 har framförallt bestått av uppsamling av vattenväxter i Bodaviken, viss vassröjning i kanalen.
Hemsidan: Föreningens hemsida, www.sikmarosundet.se, har under verksamhetsperioden fungerat enligt styrelsens målsättning och får allt fler besök även av andra än föreningens medlemmar. Antalet medlemmar som meddelat mailadress till föreningen är nu uppe i 59 %. En nivå som är bättre än tidigare men som borde kunna förbättras då nivån är klart lägre i  jämförelse med andra föreningar. Därför uppmanar styrelsen de medlemmar som har mail men ej meddelat denna till vår föreningen att gör detta. Adressen kan skickas tilljimmie.ahrgren@telia.com.
Jubileet;  Förberedelserna för föreningens 30-års fest har påbörjats
och jubileet kommer att genomföras den 08 07 19 då antalet    anmälda medlemmar uppnått det av årsmötet 2007 beslutade antalet

Vattendjup: Vattendjupet i stort sett är oförändrat i såväl kanalen som i Bodaviken efter drygt 30 år, vilket  är tillfredsställande. De avvikelser som framgår av protokollet, vilket kommer att delas ut på årsmötet och även bifogas det kommande årsmötesprotokollet, mellan 2007 och 2008 kan i huvudsak relateras till valet av mätpunkter.
Ekonomi: Styrelsen kommer att upprätta ett förslag till årsredovisning omfattande såväl   resultat- som balansräkning för verksamhetsåret 2007 07 01 – 2008 06 30 vilket kommer att presenteras vid årsmötet den 08 08 02. Det av revisorerna och årsmötet  godkända bokslutet med tillhörande kommentarer kommer att  biläggas protokollet  för årsmötet och distribueras till medlemmarna på sedvanligt sätt..

Det preliminära ekonomiska resultatet beräknas ligga inom ramen för   fastställd budget.

Budget:  Styrelsen arbetar för närvarande med att upprätta förslag till budget för verksamhetsåret 2008 07 01 – 2009 06 30 vilken kommer att presenteras i samband med årsmötet den 08 08 02 och den av årsmötet beslutade budgeten  kommer att biläggas årsmötesprotokollet och distribueras till medlemmarna på sedvanligt sätt..

Styrelsen föreslår årsmötet att medlemsavgiften höjs med 50 kronor. Beloppet fonderas för kommande underhåll, framförallt i Bodaviken.

Medlemsavgiften föreslås vara inbetald senast den 1 oktober 2008.

 

Blidö den 26 juni 2008
Jimmie Ahrgren, Ola Thunfors, Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg, Lennart Sarkvist , Ingela Berg Enochsson, Gunnar Tenggren

Verksamhetsberättelse 2006 07 01 – 2007 06 30.

Styrelsen för Föreningen för Sikmarsundets Bevarande (FFSB) får härmed lämna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret enligt ovan.
Föreningen bildades 1977 07 16 vid ett sammanträde i Blidö med berörda intressenter.

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer;

Ledamöter:   Jimmie Ahrgren  Ordförande
Ola Thunfors   Vice ordförande
Håkan Gustavsson  Sekreterare
Ingela Berg Enochsson Kassör
Gunnar Tenggren  Kanalunderhåll
Lennart Sarkvist  Ledamot
Kjell Hellberg  Ledamot
Suppleanter:  Anthony Chamberlin
Lage Dehlin
Clas Günter
Hans Jeborn
Åsa Jonasson
Ivar Staflund
Robert Stier

Övriga funktionärer;

Revisorer:   Bertil Berg
Olle Schillström

Revisorssuppleanter: Annika Bjurling
Bennert Holmström
Valberedning:  Bertil Berg, sammankallande
Björn Oscarsson
Jan Bjurling
Verksamheten;
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

Arbeten: Inget underhållningsarbete med betalda leverantörer har genomförts under verksamhetsåret. Besiktning av kanalens avgränsningslinor har skett. Dessa var utan anmärkning. Två arbetsdagar, med hjälp av medlemmar, har genomförts den 12 maj och 16 juni under trevliga former. Arbetet har framförallt bestått av uppsamling av vattenväxter i Bodaviken, viss vassröjning i kanalen samt reparation av flotten med knopanvisning vid infarten till kanalen till Bodaviken.
Projekt:  Bodaviken – Strömsviken, Det av tidigare årsmötena beslutade projektarbetet har genomförts och avslutats av styrelsen och resultatet och styrelsens rekommendation framgår av bilagda slutrapport som också presenterats på föreningens hemsida samt sänts ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. Av budgeterade medel på maximalt 10 000 kronor för verksamhetsåret 06/07, enligt årsmötets beslut 2006 08 05, har 3 109 kronor förbrukats. Kostnaderna för projektet under verksamhetsåret  05/06 redovisades vid årsmötet den 06 0805.
Styrelsens förslag till beslut avseende projektet och dess framtid framgår av utsänd projektrapport.

Hemsida; Projektet med upprättande av föreningens hemsida har genomförts och kan beskådas på www.sikmarosundet.se. Kostnaden för projektet belöper sig till 7 500 kr vilket överskrider den budget på
5 600 kronor som fastställdes vid årsmötet i augusti 2005 med 1900 kronor. Budgetens överskridande beror dels på att det i budgeten glömdes bort en engångskostnad för registrering av en domän för föreningen på 625 kronor och dels på en fördyrning av arbetet med
1 250 kronor.
Föreningens hemsida kommer i framtiden ha en central funktion för spridning av information till medlemmarna och kommer också att ha en gynnsam ekonomisk effekt på föreningens portokostnader. Detta under förutsättning att medlemmarna i större utsträckning än idag skaffar eller anmäler en mailadress till föreningen.

 Jubileet; Förberedelserna för föreningens 30-års fest har påbörjats
och jubileet kommer att genomföras den 07 08 04 under förutsättning   att deltagareantalet når upp till en acceptabel nivå d v s som vid    föreningens 25-års jubileum 2002 eller som lägst femtio procent av   antalet  medlemmar. Årets fest, om den genomförs, kommer att     ekonomiskt att belasta föreningen under nästa verksamhetsår enligt   den kostnadsbudget på 15 000 kronor som årsmötet beslutade vid   årsmötet den 2006 08 05.

Vattendjup: Av bifogade mätningsprotokoll (Bilaga 3) framgår att djupet i stort sett är oförändrat i såväl kanalen som i Bodaviken efter 30 år, vilket  är tillfredsställande. De avvikelser som framgår av protokollet mellan 2006 och 2007 kan i huvudsak relateras till valet av mätpunkter.

Kanalfest: Kanalfesten på Slangen genomfördes som planerat med tillhörande fisketävling för barnen den 5 augusti 2006. En lyckad dag med fint väder.

Ekonomi: Styrelsen har upprättat ett förslag till årsredovisning omfattande såväl   resultat- som balansräkning för verksamhetsåret 2006 07 01- 2007 06 30 enligt bilaga 1:1 och 1:2.

Årets resultat visar ett underskott på  5 841 kronor. Resultatet är dock
2 284 kronor bättre än budget för verksamhetsår. Förklaringen till årets underskott är budgeterade engångskostnader för framtagning av föreningens hemsida och analysarbetet avseende Bodaviken. Föreningens ekonomiska ställning är oförändrat stark, med en kassabehållning per 30 juni 2007 på kronor 141 061,57, vilket är
7 473,20 kronor mer än vid samma period föregående år.

Ränteintäkter har influtit med 1 696  kronor. Föreningen har betalat en   skatt på 936 kronor .

Budget
Styrelsen har upprättat förslag till budget för verksamhetsåret
2007 07 01 – 2008 06 30 enligt bilaga 2, vilken beräknas ge ett överskott på kronor 6 075 kronor.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs med minst 50 kronor till 300 kronor för det kommande verksamhetsåret. Ökningen skall i sin helhet avsättas varje år till att dels återskapa den ekonomisk riskbuffert på
150 000 kr, som tidigare fastställts av föreningen, men också bidra till att fylla på densamma till en ny högre nivå om 200 000 kronor.  Den nya högra nivån rekommenderas av styrelsen då den representerar ett penningvärde som någorlunda återställer den köpkraft som riskbudgeten var avsedd för. Riskbufferten skall användas och bidra till att täcka framtida akuta kostnader för att bibehålla kanalen intakt. För närvarande ser inte styrelsen något behov att höja nivån på beslutad riskbuffert.
I intäkterna för budgeten har styrelsen räknat in den föreslagna höjningen av medlemsavgiften till 300 kronor.
Medlemsavgiften föreslås vara inbetald senast den 1 oktober 2007.

 

Blidö den 30 juni 2007
Jimmie Ahrgren, Ola Thunfors, Håkan Gustavsson, Kjell Hellberg, Lennart Sarkvist , Ingela Berg Enochsson, Gunnar Tenggren

Föreningen för Sikmarösundets bevarande