Budget

BUDGET FÖR FFSB

Budget 2017-2018

Äldre budgetar

FFSB Budget 2015-2016, 20150801

FFSB Budget 20140802

 

Budgetförslag för perioden 2013 07 01 – 2014 06 30 inför årsmötet den 2013 08 03, i jämförelse med budget för föregående verksamhetsår.

 

INTÄKTER               130701 – 140630                     120701 – 130630

Medlemsavgifter              20 400kr1                           20 800 kr a

Fondavgifter                     25 500 kr2                                                26 000 kr b

 

Intäkter kanalfest               3 725 kr3                                                00 000 krd

Summa intäkter            49 625 kr                               46 800 kr

KOSTNADER

Arbete/underhåll                  10 000 kr4                                               10 000 kr c

Möteskostnader                        600 kr                                                      600 kr

Kontorsmat. porto, bank       4 200 kr                                                    4 200 kr

Hemsida                                1 000 kr                                                  1 000 kr

Priser metartävling                   800 kr                                                       800 kr

Kostnader kanalfesten         23 968 kr7                                                        0 kr

Övriga kostnader                   2 000 kr                                                   2 000 kr

Summa kostnader             42 568 kr                                                 18 600 krd

Rörelseresultat

före finansiella poster        7 057 kr                                                  28 200 kr

                                                                                                             

Ränteintäkter                       2 100 kr5                                                    2 100 kr e

Skatteintäckter                  3 676 kr6                                                    – 630 krf

Rörelseresultat

efter finansiella intäkter 12 833 kr                                                    30 300 kr

Rörelseresultat före

avsättning till kanalfond 12 833 kr                                                   29 670 kr

Avsättning kanalfond    -25 500 kr                                                 -26 000 kr

Beräknat resultat           -12 667 kr7                                                    3 600 krg

 

Extraanslag kanalu-håll 10 000 kr1                                                  10 000 kr1

[1] 10 000 kr som extraanslag att disponeras av styrelsen, enligt årsmötets beslut, om underhållsinsatser behövs utöver budgeten 7 000 kr, se not 4 nedan. Beloppet kommer likviditetsmässigt att belasta FFSB´s sparkonto.

 

1 Beräknad på en oförändrad medlemsavgift om 400 kr per medlemsandel  x 51 andelar.

2 Beräknad på 51 andelar x 500 kr/medlem.

3 Avgifter som inbetalts av deltagande medlemmar för jubileumsfesten under juli månad, resterande intäkter för       festen  (8700 kr) har inbetalts och redovisats under juni månad 2013.

4 Fördelat på 7 000 kr för underhåll av kanalen samt 3 000 kr för kostnader för eventuell arbetsdag.

5 Beräknad på en räntesatts om 1,05 procent per år på en genomsnittsbehållning under perioden om ca 200 000 kr.

6 Föreningen har efter diskussion med Skatteverket beviljats skattefrihet och återvunnit 5 års betalda skatter.

7 Rörelseunderkott efter avsättning till kanalfonden. Styrelsen har beslutat sig för att budgetera – redovisa på

detta sätt för att visa att den löpande verksamheten kostnader täcks av de årliga medlemsavgifterna. Årets         budgeterade underskott beror på jubileumsfesten som här har redovisats med faktiska inbetalda avgifter och faktiska redovisade och betalda kostnader för festen i juli månad. Resterande festintäkter på 8700 kr har redovisats i juni månad. Denna uppdelning beror på föreningens brutna räkenskapsår. Förra årsmötet beviljades ett anslag på 20 000 kr för festen varav 11 543 kr har förbrukats och festens ekonomiska resultat/utfall finns redovisat i bokslutskommentarerna för året 12/13.

         

 

 

Blidö 2013 07 27

 

Styrelsen     

 

Budgetförslag för perioden 2012 07 01 – 2013 06 30 inför årsmötet den 2012 08 04, i jämförelse med beslutad budget för föregående verksamhetsår.

INTÄKTER                 110701 – 120630                             110701 – 120630
Medlemsavgifter                  20 800kr*                                      22 000 kr *
Fondavgifter                         6 000 kr**                                    27 500 kr **
Summa intäkter                   46 800 kr                                      49 500 kr


KOSTNADER
Arbete/underhåll                     10 000 kr ***                                  10 000 kr ***
Möteskostnader                           600 kr                                           600 kr    Kontorsmaterial, porto              4 200 kr                                        4 200 kr
Hemsida                                   1 000 kr                                       1 000 kr
Priser metartävling                      800 kr                                          800 kr
Övriga kostnader                      2 000 kr                                        2 000 kr
Summa kostnader                 18 600 kr                                     18 600 kr
Rörelseresultat
före avskrivningar                  28 200 kr                                      30 900 kr
Avskrivningar                                 0 kr                                              0 kr      Rörelseresultat
efter avskrivningar                 28 200 kr                                      30 900 kr
Ränteintäkter                           2 100 kr ****                                  2 424 kr ****
Rörelseresultat
efter finansiella intäkter         30 300 kr.                                     33 324 kr.
Skatt                                        -630 kr *****                                   -727 kr *****
Rörelseresultat före
avsättning till kanalfond         29 670 kr                                       32 597 kr
Avsättning kanalfond           – 26 000 kr                                       27 500 kr
Beräknat rörelseresultat          3 600 kr******                                  5 097 kr******

Extraanslag kanal-                    10 000 kr *******                                10 000 kr*******
underhåll

Kommentarer budget 2012 – 2013
* Beräknad på en oförändrad medlemsavgift om 400 kr per medlemsandel  x 52 andelar.
** Beräknad på 52 andelar x 500 kr/medlem.
*** Fördelat på 7 000 kr för underhåll av kanalen samt 3 000 kr för kostnader för eventuell arbetsdag.
**** Beräknad på en räntesatts om 1,05 procent per år på en genomsnittsbehållning under perioden om ca 200 000 kr.
***** Skatt beräknad på en erhållen ränta 11 12 31 och med en skatt om 30 procent på intäktsräntan om 2 100 kr.
****** Rörelseöverskott efter avsättning till kanalfonden. Styrelsen har beslutat sig för att budgetera – redovisa på
detta sätt för att visa att den löpande verksamheten kostnader täcks av de årliga medlemsavgifterna.
******* 10 000 kr som extraanslag att disponeras av styrelsen, enligt årsmötets beslut, om underhållsinsatser behövs utöver budgeten 7 000 kr, se not *** ovan. Beloppet kommer likviditetsmässigt att belasta FFSB´s sparkonto.

 

 

 

Budgetförslag för perioden 2011 07 01 – 2012 06 30 inför årsmötet den 2011 08 06, i jämförelse med beslutad budget för föregående verksamhetsår.

INTÄKTER 110701 – 120630  100701 – 110630*
Medlemsavgifter                                         22 000 kr *            22 400 kr #
Fondavgifter                                              27 500 kr**             28 000 kr ##
Summa intäkter                                           49 500 kr              50 400 kr
KOSTNADER
Arbete/underhåll                                         10 000 kr ***          10 000 kr ###
Möteskostnader                                               600 kr                   600 kr

Kontorsmaterial, porto                                  4 200 kr                 4 200 kr
Hemsida                                                      1 000 kr                 1 000 kr
Priser metartävling                                         800 kr                    800 kr
Övriga kostnader                                         2 000 kr                 2 000 kr
Summa kostnader                                      18 600 kr                18 600 kr
Extraanslag kanal-                                     10 000 kr****           10 000 kr ####
underhåll
Rörelseresultat
före avskrivningar                                    20 900 kr                  21800 kr
Avskrivningar                                                   0 kr                         0 kr

Rörelseresultat
efter avskrivningar                                  20 900 kr                   21 800 kr
Ränteintäkter                                            2 424 kr  *****               888 kr #####
Rörelseresultat
efter finansiella intäkter                          23 324 kr                   22 688 kr
Skatt                                                          -727 kr ******               -96 kr  ######
Beräknat resultat                                     22 597 kr*******           22 592 kr #######
före avsättning till kanalfond
Avsättning kanalfond                             – 27 500 kr
Beräknat resultat                                    – 4 903 kr********
Kommentarer budget 2011 – 2012
* Beräknad på en oförändrad medlemsavgift om 400 kr per medlemsandel  x 55 andelar.
** Beräknad på 55 andelar x 500 kr/medlem.
*** Fördelat på 7 000 kr för underhåll av Bodakanalen samt 3 000 kr för kostnader för eventuell arbetsdag.
**** 10 000 kr som extraanslag, att disponeras av styrelsen då underhållsinsatser behövs utöver budgeten 7 000 kr,  beloppet kommer likviditetsmässigt att belasta FFSB´s sparkonto.
***** Beräknad på en räntesatts om 1,30 procent per år på en genomsnittsbehållning under perioden om ca 186 500 kr.
****** Beräknad på en ränta per 10 12 31 och med en skatt om 30 procent på intäktsräntan om 2 424 kr.
******* Överskott 22 600 kr, om hela extraanslaget 10 000 kr används under perioden.
******** Underskott om hela extraanslaget för kanalunderhåll används. Styrelsen har beslutat sig för att redovisa på         detta sätt så att det blir tydligare att hela fondavgiften verkligen kommer att avsättas såsom årsmötet har bestämt.

Kommentarer budget 2010 – 2011
#  Beräknad på en oförändrad medlemsavgift om 400 kr per medlemsandel  x 56 andelar.
## Beräknad på 56 andelar x 500 kr
### Fördelat på 7 000 kr för underhåll av Bodakanalen samt 3 000 kr för kostnader för eventuell arbetsdag.
#### 10 000 kr som extraanslag enligt årsmötets beslut den 2010 08 07, att disponeras av styrelsen då underhållsinsatser behövs utöver budgeten 7 000 kr,  beloppet kommer likviditetsmässigt att belasta FFSB´s sparkonto.

##### Beräknad på en räntesatts om 0,6 procent per år på en genomsnittsbehållning om ca 148 000 kr.
###### Beräknad på en ränteintäkt per 09 12 31 med en skatt om 30 procent på en intäktsränta om 320,08 kr
d v s  96 kr.
####### Överskott 22 592 kr, om hela extraanslaget 10 000 kr används under perioden, vilket kommer att i sin helhet   överföras till det bankkontot för kanalfonden som särskilt upprättats för detta ändamål, enligt årsmötets beslut den 2009 08 08. Dessutom kommer ytterligare 4 900 kr (28 000 kr- 22 592 kr = 5 408 kr) att överföras från föreningens sparkonto för att säkerställa att årets betalda fondmedel sparas i sin helhet.

 

Blidö 2011 07 16

Styrelsen

Förslag till budget, version 1, för perioden 2009 07 01 – 2010 06 30 från styrelsen inför årsmötet den 09 08 08,

i jämförelse med beslutad budget för föregående verksamhetsår.

INTÄKTER                          090701 – 100630                                  080701 – 090630*
Medlemsavgifter                        18 900 kr *                                             18 900 kr #
Summa intäkter                         18 900 kr                                               18 900 kr
KOSTNADER
Arbete/underhåll                          9 000 kr **                                           20 000 kr ##
Möteskostnader                               600 kr                                                  600 kr    Kontorsmaterial, porto                  3 200 kr                                                3 200 kr
Hemsida                                       1 000 kr                                                1 000 kr
Priser metartävling                          600 kr                                                   600 kr
Övriga kostnader                          2 000 kr                                                2 000 kr
Summa kostnader                       16 400 kr                                               27 400 kr

Rörelseresultat
före avskrivningar                        2 500 kr                                               -8 500 kr
Avskrivningar                                     0 kr                                                      0 kr   Rörelseresultat
efter avskrivningar                       2 500 kr                                              -8 500 kr
Ränteintäkter                                  640 kr  ***                                         1 700 kr
Rörelseresultat
efter finansiella intäkter               3 140 kr                                             – 6 800 kr
Skatt                                          -1 274 kr ****                                          -600 kr

Beräknat resultat                          1 866 kr                                              -7 400 kr ###

*   Beräknad på en oförändrad medlemsavgift om 350 kr per medlemsandel  x 54 andelar.
** Fördelat på 6 000 kr för underhåll av Bodakanalen samt 3 000 kr för kostnader för eventuell arbetsdag
*** Beräknad på en räntesatts om 0,5 procent per år.
**** Beräknad på en ränteintäkt per 081231 om 30 procent på en intäktsränta om 4 246,50 kr.

# Intäktsbudgeten justerad med föreslagen avgiftshöjning med 50 kr per medlem x 54 andelar.
## Av de 20 000 kronorna är 17 000 kr avsatta för akuta insatser i kanalen och eller Bodaviken, resterande 3000 kr är
avsedda för utlägg i samband med  arbetsdagar.  Budgeten justerad i samband med årsmötet, se protokoll.
### Föreningens ekonomiska resultat för perioden 080701 – 090630 kommer att framgå av Balans- och Resultatrapporten
för verksamhetsåret.

Blidö 2009 07 09

 

Budget för 2008/2009

Budget för perioden 2008 07 01 – 2009 06 30, efter årsmötets beslut den 08 08 02, i jämförelse med beslutad budget för föregående verksamhetsår.

 

INTÄKTER               080701 – 090630                     070701 – 080630*

Medlemsavgifter              18 900 kr #                                                   17 100 kr

Summa intäkter                  18 900 kr                                                   17 100 kr

KOSTNADER

Arbete/underhåll                  20 000 kr ##                                            13 000 kr ***

Möteskostnader                        600 kr                                                      600 kr   Kontorsmaterial, porto           3 200 kr                                                  3 200 kr

Hemsida                                 1 000 kr                                                 2 100 kr

Priser metartävling                    600 kr                                                     600 kr

Övriga kostnader                    2 000 kr                                              19 000kr

Summa kostnader              27 400 kr                                                38 500 kr

 

Rörelseresultat

före avskrivningar              – 8500 kr                                              -21 400 kr

Avskrivningar                               0 kr                                                 -1 625 kr  Rörelseresultat

efter avskrivningar            – 8 500 kr                                              -23 400 kr

Ränteintäkter                          1 700 kr                                                  1 700 kr

Rörelseresultat

efter finansiella intäkter    – 6 800 kr                                              -21 325 kr

Skatt                                        – 600 kr                                                   – 600 kr

 

Beräknat resultat               – 7 400 kr ###                                       -21 925 kr **

 

# Intäktsbudgeten justerad med föreslagen avgiftshöjning med 50 kr per medlem x 54 andelar.

## Av de 20 000 kronorna är 17 000 kr avsatta för akuta insatser i kanalen och eller Bodaviken, resterande 3000 kr är 

     avsedda för utlägg i samband med  arbetsdagar.

### Föreningens ekonomiska resultat för perioden 080701 – 090630 kommer att framgå av Balans- och Resultatrapporten

       för verksamhetsåret.

                     

* Budget, justerad efter beslut på årsmötens den 07 08 04 och den 06 08 05.

** Föreningens ekonomiska resultat för perioden 070701 – 080630 framgår av Balans och Resultatrapporten per den

      08 06 30 vilken bilägges protokollet från årsmötet den 080802.

*** Av de 13 000 kronorna är 10 000 kr avsatta för akuta insatser i kanalen och eller Bodaviken

  **** Av de 19 000 kronorna var 2 000 kr avsatta för inköp av ett bokföringsprogram och 15 000 kronor för kanalfesten, under sista veckan i juli 2008 samt 2000 kr för övriga kostnader.

Föreningen för Sikmarösundets bevarande