Kanalfond

Årsmötet 2016/2017

Under året 2017  har konstateras att jordmassor rasat ned i kanalen i den yttre delen av kanalen . Styrelsen kommer  att inhämta bedömning från geoteknisk expertis om nödvändigheten att nu vidta åtgärder samt vad dessa åtgärder skall bestå av.

Årsmötet beslöt därför att den gällande avgiften till kanalfonden skall vara permanent tillsvidare för att försäkra att föreningen i framtiden kan möta de utmaningar som nya ras i kanalen kan innebära.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV EN KANALFOND

Det är nu dryga trettio år sedan vår kanal muddrades och vi kan med glädje se tillbaka på ett mycket  givande projekt som är unikt på många sätt. Detta gäller såväl projektets storlek som att vi utan något som helst finansiellt stöd från det allmänna lyckades genomföra  färdig-ställandet av vår kanal, helt enligt de intentioner som då ställdes upp.

Kanalen har också varit intakt i mer än trettio år och så här långt har inga kantras eller andra dramatiska förändringar inträffat. Ett löpande underhåll har bedrivits av oss medlemmar i samband med årliga arbetsdagar samt med hjälp av anlitade entreprenörer som klippt undervattenväxter samt vass.

Den senaste vassklippningen har skett i slutet av juni månad i år och vi kunde då konstatera en del sprickor i den yttre delen av kanalen, d v s den del som är närmast Svartlögafjärden,  där man kan observera dessa efter kanalens högra kant, sett utifrån. Det kan tyda på att vi kan se  en första tendens till ett eller flera ras där jordmassor kan förskjutas ut i kanalen och i värsta fall skapa problem för framkomligheten.

Vi vet inte om eller när detta kan komma att ske, men föreningens styrelse vill nu med anledning av ovan nämnda observationer föreslå en strategi där vi under fem år alternativt tio år bygger upp ett beredskapskapital i form av en kanalfond.

Då vi idag inte kan förutse vad en akutinsats kan komma att kosta, men med kunskap om den kostnadsutveckling som förevarit  under de senaste trettio åren är det inte osannolikt att tro att de samlade kostnaderna kan uppgå till cirka 0,5 – 1 miljon kronor. Nivåer som skulle leda till ett behov att omedelbart  behöva uttaxera ett engångsbelopp om tio- till tjugo tusen kronor per medlem, med kort varsel.
Belopp som för oss alla kan vara betungande att snabbt frigöra. Detta, men också att den formella beslutsprocessen kan ta sin tid, gör att styrelsen nu vill föreslå en finansiell modell, där vi under kontrollerade former bygger upp ett förstärkt beredskapskapital.

Dessa medel skall bidra till att finansiera nödvändiga akuta arbetsinsatser för att hålla kanalen farbar vid ett eventuellt kantras. Men också skapa rådrum för att ta fram en finansiell långsiktig helhetslösning. På så sätt minskar alltså föreningens behov av att  plötsligt uttaxera ett stort engångsbelopp till föreningens medlemmar, vid en akutsituation.

När fonden nått sin optimala finansiella nivå om 270 000 kronor, enligt den av årsmötet 2009 beslutade avgiftsnivå samt betalningstid, beräknas det samlade beredskapskapitalet uppgå till ca 370 000 kronor, inklusive det sparkapital som föreningen idag har på Roslagens sparbank.

Styrelsens förslag är också att föreningen öppnar ett separat konto i Roslagens sparbank för enbart för kanalfonden vars medel endast får disponeras av kanalföreningens styrelse efter ett ordinarie eller extra årsmötesbeslut.

Styrelsen förslår i första hand att den förslagna finansiella  nivån om  270 000 kronor byggs upp under fem år och i andra hand under tio år. Den årliga avgiften som framgår av bilagda förslag, kommer att debiteras medlemmarna som en särskild avgift uppdelad på två betalningstillfällen per verksamhetsår. Kanalfondsavgiften är skild från den traditionella årliga medlemsavgiften vilken kommer löpande debiteras som vanligt och på en nivå som varje år beslutas av föreningens årsmöte.

Styrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående redogörelse att årsmötet beslutar följande;
1. Att bilda en kanalfond
2. Att besluta om betalningstid och avgiftsnivå, enligt något av de bilagda förslagen
3. Att öppna ett särskilt sparkonto för kanalfondens medel och besluta om disponerings- och teckningsrätten.

Årsmötets beslut:

Årsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag samt att fonden byggs upp under en period av tio år med en kanalfondavgift om 500 kronor per år.

Föreningen för Sikmarösundets bevarande