Bodaviken

BODAVIKENS MILJÖPROBLEMATIK

Bakgrund
Bodaviken utveckling är en källa till oro på grund av en fortsatt uppgrundning som en följd av en allt mer ökad växtlighet.
Medlemmar, bl. a. boende i området kring Bodaviken har till ledamöter i styrelsen framfört önskemål om att föreningen borde undersöka förutsättningarna för att uppnå en förbättring av miljön i Bodaviken.
Samtidigt kan konstateras att Bodaviken och dess tillstånd/miljö är av stor vikt för Sikarmarsundets bevarande på lång sikt. Bodavikens tillstånd och miljöutveckling med tillhörande problematik borde också vara av ett intresse för såväl medlemmarna i vår förening som för Norrtälje kommun, anser styrelsen.
Då föreningens stadgar bl. a. beskriver, i sin verksamhetsinriktning, att den skall bedriva miljövård i vidsträckt bemärkelse, föreslår därför styrelsen att årsmötet fattar beslut i enlighet med nedanstående förslag.

Förberedande analys
För att ta reda på om det är möjligt att förbättra Bodaviken och dess miljö föreslår styrelsen att årsmötet beslutar om att genomföra en förberedande analys. Analysen skall fungera som ett beslutsunderlag för föreningen och den kommer att beskriva såväl de praktiska som ekonomiska förutsättningarna för att starta och eventuellt genomföra förbättringsarbeten i Bodaviken. Ett eventuellt förslag till beslut kommer att föreläggas årsmötet 2006, av styrelsen.

Analysens syfte, mål, omfattning samt kostnader mm framgår nedan;

Analysens syfte;
Att kartlägga förutsättningarna för att eventuellt förbättra Bodavikens miljösituation.
Analysens mål;
Att till föreningens styrelse leverera en analys enligt nedanstående omfattning och efter det tidsschema som senare kommer att fastställas mellan styrelsen och den/de som kommer att utföra analysen.

Analysens aktiviteter;
Analysen kommer enligt styrelsens förslag att omfattas och avgränsas till följande aktiviteter;
ta fram de formella förutsättningarna avseende tillstånd etc. från olika myndigheter, som ett eventuellt genomförandeprojekt har att rätta sig efter.
undersöka och beskriva de olika former av bidrag som eventuellt går att uppbringa från ex. EU, fonder etc. för ett projekt som detta.
kartläggning av de direkt berörda markägarna och eventuellt tillkommande intressenter utöver föreningens nuvarande medlemmar vid en tillkommande förbindelse mellan Bodaviken och Strömsviken.
utarbeta ett förslag till projektplan innehållande en beskrivning om tänkt omfattning av eventuella insatser i Bodaviken och en ny förbindelse till Strömsviken samt en tillhörande arbetsplan, preliminär kostnadsplan, finansieringsförslag samt ett förslag till arbetsorganisation. Projektplanen skall fungera som ett underlag för beslut om ett eventuellt genomförande.
Analysens budget;
Styrelsen föreslår att årsmötet anslår ett belopp av ca 5 000 – 10 000 kronor för att täcka de kostnader som kan uppstå för genomförandet av analysen.

Analysarbetets organisation;
Björn Oscarsson har frivilligt anmält sitt intresse att fungera som en ideellt arbetande (d v s utan ersättning) enmansutredare. Björn kommer att genomföra och leverera ovan beskrivet analysarbete, se under rubriken ”Analysens aktiviteter”, enligt beslutat tidschema. Tidsåtgången, för att leverera ovan beskrivna analysaktiviteter, beräknas av Björn till maximalt 100 timmar. Björn kommer att rapportera till styrelsen och ha en löpande kontakt under sitt arbete med styrelsens ordförande och vice ordförande.

Övrigt;
Detta förslag har utarbetats av Jimmie Ahrgren i samarbete med Björn Oscarsson och har presenterats och godkänts av styrelsen vid ett formellt styrelsemöte den 6 augusti 2005.

Vid pennan
Jimmie Ahrgren

Föreningen för Sikmarösundets bevarande