Slutrapport bodaviken

Slutrapport Bodaviksprojektet

Vid föreningens årsmötet den 2005 08 06 beslutade årsmötet att uppdra åt styrelsen att undersöka förutsättningarna att förbättra vattenmiljön i Bodaviken.
Nedan lämnas en redogörelse som beskriver projektets bakgrund och de beslut som är gjorda på tidigare årsmöten den 2005 08 06 och den 06 08 05. Vidare beskrivs resultatet av det projektarbete som är genomfört av styrelsen m. fl. och den slutsats och rekommendation till det beslut, som årsmötet har att fatta den 07 08 04 och som styrelsen kommit fram till i total enighet.
Bakgrund
Bodaviken utveckling är en källa till oro på grund av en fortsatt uppgrundning som en följd av en allt mer ökad växtlighet.
Medlemmar, bl. a. boende i området kring Bodaviken har till ledamöter i styrelsen framfört önskemål om att föreningen borde undersöka förutsättningarna för att uppnå en förbättring av miljön i Bodaviken.
Samtidigt kan konstateras att Bodaviken och dess tillstånd/miljö är av stor vikt för Sikarmarsundets bevarande på lång sikt. Bodavikens tillstånd och miljöutveckling med tillhörande problematik borde också vara av ett intresse för såväl medlemmarna i vår förening som för Norrtälje kommun, anser styrelsen.
Då föreningens stadgar bl. a. beskriver, i sin verksamhetsinriktning, att den skall bedriva miljövård i vidsträckt bemärkelse, föreslog därför styrelsen att årsmötet den 2005 08 06 skulle fatta beslut i enlighet med nedanstående förslag.
Årsmötet den 2005 08 06
Vid årsmötet föredrogs ett projektförslag benämnt ”Bodavikens miljöproblematik. Nedan kommer en sammanfattning av förslaget direkt citerat. Projektförslaget antogs av årsmötet.

Förberedande analys
För att ta reda på om det är möjligt att förbättra Bodaviken och dess miljö föreslår styrelsen att årsmötet beslutar om att genomföra en förberedande analys. Analysen skall fungera som ett beslutsunderlag för föreningen och den kommer att beskriva såväl de praktiska som ekonomiska förutsättningarna för att starta och eventuellt genomföra förbättringsarbeten i Bodaviken. Ett eventuellt förslag till beslut kommer att föreläggas årsmötet 2006.
Analysens syfte, mål, omfattning samt kostnader mm framgår nedan;

Analysens syfte;
Att kartlägga förutsättningarna för att eventuellt förbättra Bodavikens miljösituation.

Analysens mål;
Att till föreningens styrelse leverera en analys enligt nedanstående omfattning och efter det tidsschema som senare kommer att fastställas mellan styrelsen och den/de som kommer att utföra analysen.

Analysens aktiviteter;
Analysen kommer enligt styrelsens förslag att omfattas och avgränsas till följande aktiviteter;
” undersöka de formella förutsättningarna avseende tillstånd etc. från olika myndigheter, som ett eventuellt genomförandeprojekt har att rätta sig efter.
” undersöka och beskriva de olika former av bidrag som eventuellt går att uppbringa från ex. EU, fonder etc. för ett projekt som detta.
” kartläggning av de direkt berörda markägarna och eventuellt tillkommande intressenter utöver föreningens nuvarande medlemmar vid en tillkommande förbindelse mellan Bodaviken och Strömsviken.
” utarbeta ett förslag till projektplan innehållande en beskrivning om tänkt omfattning av eventuella insatser i Bodaviken och en ny förbindelse till Strömsviken samt en tillhörande arbetsplan, preliminär kostnadsplan, finansieringsförslag samt ett förslag till arbetsorganisation. Projektplanen skall fungera som ett underlag för beslut om ett eventuellt genomförande.

Analysens budget;
Styrelsen föreslår att årsmötet anslår ett belopp av ca 5 000 – 10 000 kronor för att täcka de kostnader som kan uppstå för genomförandet.

Analysarbetets organisation;
Björn Oscarsson har frivilligt anmält sitt intresse att fungera som en ideellt arbetande enmansutredare. Björn kommer att genomföra och leverera ovan beskrivet analysarbete, se under rubriken ”Analysens aktiviteter”, enligt beslutat tidschema. Tidsåtgången, för att leverera ovan beskrivna analysaktiviteter, beräknas av Björn till maximalt 100 timmar. Björn kommer att rapportera till styrelsen och ha en löpande kontakt under sitt arbete med styrelsens ordförande och vice ordförande.

Årsmötet den 2005 08 06 beslutade att  starta arbetet enligt ovanstående förslag och med en budget fram till nästa årsmöte den 2006 08 05 på 10.000 kronor.
Årsmötet den 2006 08 05
Vid årsmötet lämnades en delrapport. Rapportens innehåll i detalj framgår av protokollet från årsmötet. Nedan kommer en kort sammanfattning, direkt citerad, av rapporten samt en beskrivning av det förslag till fortsatt analysarbete som styrelsen presenterade och som årsmötet tog beslut om.

Sammanfattning;
Efter ett möte med Länsstyrelsen kan vi konstatera  att reglerna och förutsättningarna för att få starta och genomföra muddringsprojekt har skärpts på ett drastiskt sätt i förhållande till när vi genomförde vårt tidigare muddringsprojekt, för snart trettio år sedan. För det första innebär det att kostnaderna för det förberedande analysarbetet kommer att öka dramatiskt  i och med den ökade  bevisbördan. Trots denna kostnad initialt, finns det inga garantier för att vi får ”rätt” svar från analyserna, som i sin tur leder till ett positivt beslut hos berörda myndigheter.

Länsstyrelsen kräver att följande aktiviteter genomförs och som vi måste utföra för att uppfylla de krav som kommer att ställas på projektet vid en formell begäran för genomförande av  en eventuell muddring;
” undersöka varifrån  tillrinningen av närsalter kommer
” undersöka möjligheter hur man kan minska koncentrationer av närsalter
” bevisa att det är genom utförandet av projektet som en sådan minskning bäst kan åstadkommas.
” bevisa att vattenståndsskillnaden kan uppstå med jämna mellanrum och att dessa skillnader åstadkommer önskvärd vattenvolymtransport.
” kartlägga vattentillflöden
” inventera befintliga avlopp med tillhörande markbäddar
” redogöra för den sk. ”båtnadseffekten”  d v s den vinst och effekt som projektet kan åstadkomma i förhållande till beräknad kostnad/investering.

Förslag till fortsatt kompletterande analysarbete

För att förena ”nytta med nöje” beslutade årsmötet , enligt styrelsens och dess arbetsgrupps förslag följande;
Undersöka varifrån tillrinning av närsalter kommer, genom att ta vattenprover på följande platser;
” mittemot kolonins sammanträdeslokal/aktivitetshus
” mittemot Sylaruddens depå
” i bukten norr om Sylarudden (här dräneras Sundagårdens ägor)
” mittemot gemensamhetsbryggan
” vid ”Slangen”

Vid årsmötet fattades också beslutet att utöka projektets budget med ytterliggare 10 000 kronor.
Det genomförda projektarbetet
Rapport Initialt analysarbete
Vid föreningens styrelsemöte den 2005 09 17 överlämnade Björn Oscarsson en rapport till  daterad 2005 09 15.
Av rapporten framgår att Björn varit i kontakt Lantmäteriet i Gävle, Stockholm och Stockholms län (arkivet). Vidare hade samtal förts med  Norrtälje kommun, kommunstyrelsens expedition, Planering och Näringslivs enheten, kommunstyrelsens ordförande, projektet EU-lots samt Blidö Turist och Fritid AB. I rapporten konstateras att projektet berör ca 29 fastighetsägare
Björn konstaterar bl.a. att projektet är mycket omfattande och att det är en lång väg att vandra.
Resultat av vattenanalysen
Av den vattenanalys som Erkenlaboratoriet har utfört framgår att vattenkvaliteten paradoxalt nog är bäst i Bodaviken i höjd med samfällighetsbryggan och sämst utanför Slangen mot Sikmarö. Proverna har analyserat mängden Fosfat- P (Fosfatfosfor PO4), ammoniumkväve (NH4) och Nitrit + Nitratkväve NO2+NO3).
” Halterna Fosfatfosfor varierar från 12 +/- 3 till 26 +/-5. Hög halt anses vara 23,9-31.
” Halterna Ammoniumkväve varierar mellan  < 10 – 20 +/- 4. Medelhög halt anses vara 16,8-29,4
” Halten Nitrit + nitratkväve varierar mellan <5-31 +/-6. Låg halt anses vara 77-102.

Halterna kan variera mellan sommar och vinter.
Resultatet visar att vattnet har en kvalitet som ligger inom acceptabla gränsvärden och att vi inte har någon större anledning till oro.

Beräknade kostnader för genomförandet av projektet
” Förberedande analysarbete     kronor     43 000
” Byte av vägtrumma      kronor 1000 000
” Grävning och schaktning av     kronor 1000 000
”dike” mellan Strömsviken via Putten till Bodaviken
” Övriga kostnader      kronor    215 000
” Totalt        kronor 2 257 500

Slutsats och rekommendation till beslut
Slutsats;

Redan 1997 gjorde Christer Lännergren på föreningens uppdrag en utredning som resulterade i en rapport till föreningen kallad ”Igenväxning av Simaröviken – orsaker och åtgärder” (bilaga 1). Den hade som utgångspunkt att göra en analys av möjliga åtgärder för att minska vegetationens utbredning i bl.a. Bodaviken men också i Sikmaröviken.
Uppdraget innefattade att göra en bedömning om;
1. en ökad vattengenomströmning, genom att öppna upp den gamla förbindelsen till Strömsviken via Putten till Sikmaröviken, skulle minska hårsärvens utbredning.
2. en fortsatt muddring av Bodaviken skulle vara ett botemedel.
3. en kontinuerlig vegetationsröjning av Bodaviken, kanalen samt Sikmaröfladens stränder som ett medel att hålla hårsärvens tillväxt i schack

Styrelsen och dess arbetsgrupp har i sitt arbete kommit fram till samma slutsats som Christer Lännergren har gjort i sin rapport 1997. Han konstaterade då att ”igenväxning av grundområden i vikar och sund styrs i allmänhet av storskaliga processer, som är mycket svåra att påverka. Han bedömer i sin rapport att vattengenomströmningen inte kan bli särskilt betydande p. g. a det smala och trånga Sikmarösundet och en kanal – dike till Strömsviken – knappast kan göras tillräckligt stor. Salthalten ökar sannolikt inte heller till en nivå som kan påverka hårsärvens utbredning.”
Muddring av Bodaviken avisas också i rapporten som praktiskt ogenomförbar.
Vegetationsröjning kan fungera med en röjning varje år.
Under en arbetsdag 2006 har föreningen provat denna metod med en viss framgång. Ett antal röjningsslädar har nu tagits fram under projekttiden vilka efter vissa modifieringar ser ut att kunna användas med ett synbart positivt resultat.

Övrigt;
Styrelsen kan också konstatera att helt nya och mycket mer krävande och omfattande krav numera ställs på ett projekt, som det som nu har analyserats av styrelsen, än de krav som gällde vid tidpunkten för kanalmuddringen.
Dessa nya krav kan sammanfattas enligt följande:

Länsstyrelsen krav är;
” undersöka varifrån  tillrinningen av närsalter kommer
” undersöka möjligheter hur man kan minska koncentrationer av närsalter
” bevisa att det är genom utförandet av projektet som en sådan minskning bäst kan åstadkommas.
” bevisa att vattenståndsskillnaden kan uppstå med jämna mellanrum och att dessa skillnader åstadkommer önskvärd vattenvolym transport.
” kartlägga vattentillflöden
” inventera befintliga avlopp med tillhörande markbäddar
” redogöra för den s.k. ”båtnadseffekten”  d v s den vinst och effekt som projektet kan åstadkomma i förhållande till beräknad kostnad/investering.

Kostnader;
Totalt beräknas projektet kosta föreningen ca 2 257 500 kronor vilket betyder en kostnad, utslaget på ca 65 medlemmar inkl. ev. tillkommande nya medlemmar kring Putten och Strömsviken, om ca 35 000 kronor per medlem.

Nya intressenter;
Stor osäkerhet om markägarna runt Putten och framförallt Strömsviken är intresserade av att delta i projektet.
Rekommendation till beslut
Sammantaget bedömer styrelsen att projektet i sin helhet inte bör genomföras. Skälen till detta är att projektet ställs inför ytterst hårda bevis- och miljökrav, i kombination med en hög kostnadsnivå för projektets genomförande, tveksamhet om berörda markägare accepterar men framförallt, en stor osäkerhet råder om att ett faktiskt och ett förbättrat resultat verkligen kan uppnås i framförallt Bodaviken.

Styrelsen avråder därmed för alternativen 1 och 2, se ovan under ”Slutsats”, men rekommenderar årsmötet alternativ 3 ovan, som den metod som framgent skall användas för att hålla vegetationen i schack i Bodaviken, kanalen och övriga delar av Sikmaröfladen.
Ett förslag till en särskild arbetsordning för en kontinuerligt underhåll bilägges (bil 2).

 

Föreningen för Sikmarösundets bevarande