Alger

Till  FFSB- medlemmar  och Fastighetsägare och Bryggägare runt Bodaviken Blidö

Återigen har vi upplevt  att Bodaviken täcks av en matta av alger som ligger som ett lock över hela viken. I år var algmattan något mindre än tidigare år men det var tidvis ingen trevlig syn.   Det är  lätt  att föreställa sig hur Bodaviken och i värsta fall hela Sikmarsundet kommer att se  om vi inte aktivt gör något.  Det kan få allvarliga konsekvenser för oss alla.
FFSB har därför under 2008 bekostat en algklippning av farleden inne i Bodaviken. Det är ännu för tidigt att se långsiktiga resultatet men vi kan konstatera att 3 -4 timmars arbete med en algklippare rensade farleden så att våra båtar nu kan ta sig fram utan risk för motorstopp.
På FFSB årsmöte diskuterades dels vad föreningen har för ansvar och vad som är förenligt med föreningens stadgar, dels vad enskilda strandägare kan och bör göra med sina infarter från farleden samt också hur vi skall göra med de vattenspeglar som idag mer är en etisk olägenhet än ett reellt hinder för våra båtar.
I budgeten för år 2008/2009 finns avsatt 14 000 kronor för algrensning etc. i farleden i Bodaviken och i kanalen. FFSB har därför preliminärt bokat entreprenören Svensk Vassklippning AB för tre dagar algklippning under perioden  12  – 14 juni 2009 .  FFSB åtagande är att stå för kostnaden för rensning av farleden i Bodaviken från alger samt klippning av vass i delar av kanalen.  FFSB står för också för etableringskostnaden samt administrerar medlemmarnas beställningar hos Svensk Vassklippnings AB.  Däremot kommer företaget att fakturera dig som beställer direkt.

Vi bedömer att 2 av de tre dagarna kommer att vara tillgängliga för Dig som strandtomtägare respektive bryggägare.  Via bifogade beställningsformulär som du printar ut kan du boka algrensing av din farled  med följande villkor:
” Du bokar en hel timme som inkluderar algklippning och ihopsamling till en kostnad av 1250 kronor inkl. resekostnader . För att förenkla hanteringen så kan du endast boka hela timmar en eller flera på bifogade beställningsformulär.
” Din beställning är juridiskt bindande gentemot Svensk Vassklippning AB
” En timmes algklippning inklusive ihopsamling avverkar ca 333 kvm och kostar  1 250 kronor.
” Du beställer en yta som sträcker sig från din tomt ut till farleden där rektangels bredd markeras med väl synliga pinnar på din tomt och där rektangels längd är avståndet från din strand ut till farleden.
” Du markerar också var du önskar att de ihopsamlade algerna skall läggas på din tomt
” Det rekommenderas att du är på plats under algklippningen så att inga onödiga missförstånd uppstår
”  Det kan vara lämpligt/möjligt  att du samverkar med din granne för att få bästa utnyttjande av algklippningen och att ni gör en gemensam beställning
” Din ifyllda beställning skickar du med brev  till FFSB c/o Ola Thunfors, Åkervägen 85 , 121 33 Enskededalen som administrerar kontakten med Svensk Vassklippning AB senast den 23 mars 2009.
” Svensk Vassklippning AB fakturerar dig direkt.

ALGMATTAN I BODAVIKEN

För andra året i rad upplever vi att Bodaviken täcks av en matta av alger som ligger som ett lock över hela viken. I år kom algmattan tidigare  och  har varit mer omfattande. Det är ingen trevlig syn och man får lätt en bild av att om vi inte gör något så kan i värsta fall  hela Sikmarösundet se ut som Bodaviken om vi inte aktivt gör något. Det kan få alvarliga konsekvenser för oss alla. Det är lätt att föreställa sig att de kan påverka värdet på våra fastigheter i negativ riktning. En försiktig uppskattning är 10 – 20 % i lägre försäljningspris. Våra möjligheter att ha båtar i Bodaviken kan begränsas eller tom helt upphöra.

Vi har väl alla lite till mans talat om vad man kan gör åt problemet och som ni minns så hade vi både i år och förra året en arbetsdag med inriktning algrensning. Enskilda strandägare har också försökt hålla rent kring sina bryggor med varierande framgång.   Vad vi kan konstatera är att det inte räcker. Annika Bjurling har en väninna som är marinbiolog som tipsade om att det existerar ett projekt som heter EU Life algae som behandlar vårt problem. Om projektet kan man läsa på www.o.lst.se/projekt/eulife-algae. Det ger oss lite mer information och projektet berör situationen främst på västkusten men också på Åland . Ett av delprojekten har som hypotes  att övergödningen och dess negativa effekter i havsvikar kan minskas genom algskörd och åtgärder som ökar vattenflödet.

Några av oss träffades hos mig på initiativ av Lage Dehlin och vår diskussion kan sammanfattas i följande punkter som vi  tycker årsmötet skall diskutera:
1.Tag  hjälp av expertis som kan förklara vad som är en trolig orsak till den algmatta som vi ser i Bodaviken
2.Identifiera vilka åtgärder som kan vidtas på kort resp. lång sikt
a.Kort sikt är att ta bort mattan av alger.  Kan enligt  EU Life
projektet ske antigen med hjälp av en ”Algskördare ”.
b.Det finns  prototyp på västkusten, kostnad enl. utredning ca 1.000.000 kronor
c.Manuell skörd med hjälp av krattor ( Var den åtgärd man vidtog på Åland .( 14 man , 6 timmar = 70 kbm alger,  18 man, 6 timmar och 100 kbm alger
d.För jämförelse med Bodaviken så kan man uppskatta att algmattan idag uppgår till ca 300 * 100* 0,01 * 50% = ca 150 kbm
e.Manuell skörd i Bodaviken ställer krav på en organiserad full arbetsdag med obligatorisk närvaro av strandägare i Bodaviken
3.Lång sikt
a.Öka genomströmning i Bodaviken = fullfölj Bodaviksprojektet
b.Förnyad muddring i Bodaviken
i.Krav på nytt tillstånd  eller är det underhållsmuddring enligt gällande beslut ? Var lägga massorna
c.Investring i Bodaviksprojektet
d.Ytterligare en  Muddring
e.Totalt kan dessa åtgärder komma att kosta  ca  50.000 – 100.000 kronor per fastighet.
Då uppkommer naturligtvis hur den kostnaden skall delas mellan medlemmarna och vi måste nog ta en diskussion om lämplig modell för detta.

Blidö den 1 augusti 2006
Ola Thunfors

 

FÖREKOMST AV NÄRSALTER I SIKMARSUNDETS VATTEN

 

Länsstyrelsens representanter var av den meningen att den årliga tillväxten av kransalger mm berodde på förekonsten av närsalter som hade sitt ursprung från utsläpp av avlopp och liknande.

 

Ringde därför upp Erken-laboratoriet i Norrmalma den 2006-06-10 och talade med ”Helena” – en mycket trevlig dam som jobbar där.

 

Hon förklarade att närsalter är av två slag, nämligen:

 1. Fosfor och fosfater
 2. Kväveföreningar som:
 • ammonium
 • nitrat
 • nitrit (knappast aktuellt)

 

En vattenanalys ger besked om halten av närsalter numeriskt och kvalitativt, dvs om den är låg – måttlig – normal – förhöjd – hög.

 

Kostnaden för att analysera ett prov avseende på fosfor- och kväveföreningar är 79 kr. Vill man dessutom ha besked om totalhalten av dessa föreningar ökar kostnaden till 130 kr. Räkna för säkerhets skull med det senare priset.

 

Diskuterade även saken med ”Helenas” chef ”Kurt” (Pettersson). Härvid framkom följande synpunkter:

 • vi kan själva ta proven men måste hämta flaskor på labbet
 • proven skall tas på ca 1 m djup
 • proven skall överlämnas till labbet samma dag som vi tar dem
 • proven skall tas över en period, säg vid tre tillfällen ex vis i juli, i augusti och i september
 • labbet kan avge ett sammanfattande omdöme om vad som är anledningen till växtligheten om halten av närsalter ligger i det höga registret (detta mot ett rimligt extra arvode)

 

Platserna för provtagning föreslås vara följande:

 • i höjd med Slangen
 • i höjd med Sundas aktivitetshus
 • i höjd med Bjurlings brygga
 • i tilloppet av bäcken vis Sixtens brygga
 • i tilloppet av bäcken som rinner ut i Sikmarsundets norra ända.

 

Kostnaden blir för detta: 3 x 5 x 130 + arvode för omdöme = 2.500 kr.

 

Blidö 2006-06-16

 

Curt Lindwall

Föreningen för Sikmarösundets bevarande