FFSB Föreningen för 

Sikmarsundets Bevarande


En förening som ser till att bevara en fin kanal ut mot havet från Sikmarsundet.

Kanal invigd 1978

Sikmarö kanalen invigdes lördagen den 29 juli 1978 och är ett av de största enskilda muddringsprojekt som genomförts i Sverige i modern tid.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla Sikmarsundet öppet för småbåtstrafik och genom att öka dess värde ur natur- och miljövårdssynpunkter i vidsträckt bemärkelse.

FFSB strävar efter att bevara kanalen i dess ursprungliga skick genom årliga underhållsarbeten samt att kontinuerligt genom mätningar bevaka att kanalens djup är intakt. I detta ingår också att utföra nödvändiga muddringsarbeten och rensningar av alger så att vattenmiljön i Sikmarsundet bevaras och kontinuerligt förbättras.

FFSB har idag totalt 57 medlemmar i huvudsak bestående av fastighetsägare i Sikmarsundet och angränsande områden. 

Kanal på södra Blidö

Rakt in i Blidö från söder går Sikmarökanalen, från Svartlögafjärden in till Sikmaröfladen. 
Sikmarökanalen är 1650 meter lång och 10 meter bred. Den håller ett djup på 1,85 meter vid medelvattenstånd. Två kraftledningar går över kanalen, den ena på 11,5 meter och den andra på 10 meter.

Om du vill komma i kontakt med föreningen